PERSBERICHT | Officiële verklaring naar aanleiding van de recente verspreiding van ‘haram-verklaringen’ waarop valselijk het Halalpolitie-logo is geplaatst Een officiële reactie op het recente misbruik van de goede naam van de Stichting Halalpolitie

Beste halalconsument,

21-03-2018 | Op dit moment doen op het internet en via messenger-diensten zoals WhatsApp en Telegram een drietal afbeeldingen de ronde. Het gaat om een tweetal verklaringen die we voor het gemak haram-verklaringen noemen, en om één halal-verklaring. Deze valse adviezen zijn – hoewel de opsteller ervan anders wil doen voorkomen – niet van de Stichting Halalpolitie afkomstig. In dit schrijven gaan we hier dieper op in.

Anoniem

Mogelijk zijn er door de anonieme opsteller ervan nog meer afbeeldingen in omloop gebracht: haram-verklaringen waarin ook de merken van andere bekende vleeswaren-producenten in diskrediet worden gebracht. Echter, op dit moment zijn bij ons alléén de drie in dit schrijven opgenomen afbeeldingen bekend. Indien bij de halalconsument nog andere afbeeldingen de ronde doen dan verzoeken wij de ontvanger(s) ervan vriendelijk om die naar ons te mailen voor in ons dossier.

Statement

De verspreiding van de bovengenoemde haram-verklaringen heeft inmiddels een zowel zorgwekkende als schadelijke omvang bereikt. Vanuit de Stichting Halalpolitie achten wij het daarom noodzakelijk om met een officiële verklaring te komen. Hierbij is het voor alle betrokken partijen – van producenten tot afnemers – van belang om een zo’n nauwkeurig mogelijke beschrijving te geven van de verklaringen die in omloop zijn, opdat hier geen misverstanden over kunnen bestaan. De haram- en halal-verklaringen hebben gelukkigerwijs een aantal duidelijke kenmerken die we onder het kopje Omschrijving van ons statement nader analyseren.

Omschrijving

Het merk Wahid is eigendom van Anur Halal Foods BV. De producten worden halal-gecertificeerd door de halal-keuringsdienst HIC. De heer Wahid Ramdjan, de vleeswarenspecialist die ooit met het merk Wahid is begonnen, voert nog altijd de persoonlijke halal-garantie uit.

Op deze gekunstelde afbeeldingen is het volgende te zien:

  • Een gedeelte van het product-assortiment van een bekend merk, waarbij verschillende soorten vleeswaren zorgvuldig zijn geordend. In het geval van de haram-verklaring gaat het om het merk Wahid Halal Meat en een tweetal Turkse merken van een in Duitsland gevestigde worst- en vleeswarenfabrikant (de namen van de twee merken en de gefabriceerde WhatsApp-afbeelding waarop de productsoorten afgebeeld staan zijn op verzoek van diezelfde fabrikant uit dit artikel verwijderd). In het geval van de halal-verklaring gaat het om het snackmerk Anur Halal Food;
  • Op de afbeeldingen van de haram-verklaringen staat een tekening afgebeeld waarbij het woord halal op een verkeersbord-achtige wijze is doorgestreept;
  • In het geval van de halal-verklaring is er een cirkel geplaatst waarin het woord halal in het Arabisch staat geschreven. Met andere woorden: de vleesproducten die op die specifieke afbeelding staan afgebeeld zijn volgens de opsteller ervan wél halalwaardig;
  • In alle gevallen wordt het officiële logo van de Stichting Halalpolitie gebruikt (lees: misbruikt). Soms wordt ons logo in de linker-onderhoek, soms in de rechter-onderhoek geplaatst.
Tekstuele inhoud

De twee haram-verklaringen zijn voorzien van de volgende tekst:

‘Vermijd deze producten. Ze zijn niet betrouwbaar en kunnen niet als Halaal gegeten worden! Wees bewust met wat u eet!’

De halal-verklaring is voorzien van de volgende tekst:

‘De producten met alleen ANUR erop zijn betrouwbaar en kunnen als Halaal gegeten worden! Al het andere dient vermeden te worden inzake onbetrouwbaarheid. Wees bewust met wat u eet!’

Wat opvalt is de wijze waarop het woord ‘halal’ wordt geschreven: Halaal (met hoofdletter en ‘dubbel a’). Ook zijn de zinnen op een merkwaardige wijze geformuleerd, met een duidelijk allochtone ‘fingerprint’.

Een haram-verklaring waarin wordt gewaarschuwd voor de vleeswaren van Wahid Halal Meat (Powered by Anur).

Afstandsverklaring

De bovengenoemde haram- en halal-verklaringen zijn echter niet door de Stichting Halalpolitie vervaardigd, noch van ons afkomstig, noch in opdracht van de Stichting Halalpolitie opgemaakt. We nemen dan ook ferm afstand van deze verklaringen. We verzoeken de halalconsument dan ook om geen énkele waarde te hechten aan deze valse adviezen. Degene(n) die deze verklaringen heeft opgesteld maakt onmiskenbaar misbruik van ons internationaal beschermde Halalpolitie-logo en onze zorgvuldig opgebouwde naam, wellicht om een zo’n groot mogelijk effect te sorteren en de betrokken producenten in de breedste zin van het woord te schaden. Maar wij zullen – wellicht ten overvloede – ook een tweetal andere argumenten noemen waarom deze afbeeldingen absoluut niet van onze zijde afkomstig (kunnen) zijn:

  1. De methodiek druist in tegen de islamitische principes. Wanneer wij misstanden hebben geconstateerd dan gaan we altijd éérst het gesprek aan. We treden in overleg met de producent en de (indien hier sprake van is) betrokken halal-certificeerder. Wij passen hoor- en wederhoor toe alvorens wij – indien wij dat noodzakelijk achten, bijvoorbeeld wanneer de betrokken partijen niet tot de gewenste verbeteringen wensen over te gaan en/of wanneer de misstanden zodanig ernstig van aard zijn dat bekendmaking onvermijdelijk is – met een publicatie komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeksartikel. Deze publicatie wordt bekend gemaakt via onze website Halalpolitie.nl en onze officiële social media-kanalen en is gebaseerd op feiten, niet op loze beweringen en beschuldigingen.Daarentegen is de werkwijze die de opsteller van deze verklaringen hanteert in zichzelf haram omdat het voor een moslim niet toegestaan is om een individu, organisatie of bedrijf van dergelijke wanpraktijken te beschuldigen zonder de bijbehorende bewijslast aan de halalconsument voor te leggen. Deze werkwijze is zowel abject als infaam en werpen wij verre van ons;
  2. Het is voor een kenniscentrum van statuur onmogelijk om uit de losse pols uitlatingen te doen zonder dat deze juridische consequenties hebben. Met andere woorden: als we lukraak bedrijven zouden beschuldigen van de verkoop van haram producten dan zouden hun gerechtsdeurwaarders en advocaten onze deur platlopen, wat het einde van onze organisatie zou betekenen. Het is in Nederland namelijk onmogelijk om als een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde stichting ongefundeerde uitlatingen te doen zonder dat daar vroeg of laat juridische claims uit voortkomen.
    Met deze cowboy-achtige handelswijze zouden we bovendien onze positie aan de gesprekstafel met halalmarkt-georiënteerde partijen verzwakken, zo niet verliezen. Het nastreven van de in de statuten van onze stichting opgenomen doelstellingen zou hiermee ernstig in gevaar komen, alsmede het voortbestaan van onze stichting. Al met al druist deze incorrecte manier van doen in tegen onze geloofsprincipes en leidt een dergelijke mate van onzorgvuldigheid onvermijdelijk tot organisatorische zelfmoord.
Verificatie

Dat dit soort valse berichtgevingen actief via het internet en messenger-diensten worden verspreid betekent niet dat de halalconsument aan de willekeur van kwaadwillenden is overgeleverd. Integendeel! Het is – wanneer je als halalconsument met dergelijke haram- of halalverklaringen wordt geconfronteerd – betrekkelijk eenvoudig om de authenticiteit van dergelijke berichtgevingen te controleren. Een vaste huisregel: indien je op onze officiële sociale mediakanalen (Facebook en Twitter) en onze website Halalpolitie.nl géén overeenkomstige meldingen of berichten ziet dan zijn deze berichtgevingen per definitie onwaar. Indien je dan nog door twijfels overmand bent dan kun je ons altijd een mail sturen voor een officiële reactie van onze zijde. Dit hebben we gelukkig de afgelopen dagen ook mogen meemaken: halalbewuste consumenten die in een mail hun bezorgdheid over de nieuwste ontwikkelingen uiten. Stuur dan wel altijd – indien mogelijk – de afbeeldingen of printscreens van de berichtgevingen als bijlage mee. Dan weten wij ook weer wat er spookt.

Misbruik

Tot onze spijt kunnen wij het misbruik van ons Halalpolitie-logo nauwelijks tegengaan omdat de identiteit van de misbruikers niet bekend is en zelden bekend wordt gemaakt. Helaas acteren dit soort laaghartige individuen alleen in de schaduwen van de halalmarkt, het schimmige gebied waar wij in onze onderzoeken van tijd tot tijd met een zaklamp op schijnen. Dat zij onze onderzoekswerkzaamheden dit niet op prijs stellen moge duidelijk zijn.

Motief

Over het motief van de opsteller ervan tasten wij in het duister. Mogelijk gaat het om een verkoopmedewerker van een snackproducent die op ondoordachte wijze zijn afzet bij islamitische slagerijen, buurtsupers en supermarkten wenst te vergroten. Mogelijk gaat het om een om een ‘overenthousiaste’ (medewerker van een) halal-keuringsdienst die in zijn superhelden-fantasie meent voor het belang van halal (en uiteraard ook dat van zijn werkgever) op te moeten komen. Mogelijk wil de anonieme kwaadwillende de geloofwaardigheid van de Stichting Halalpolitie aantasten, of de verschillende vleeswarenproducenten tegen elkaar opzetten. Het blijft giswerk. Wat wij wél met zekerheid kunnen stellen is dat deze afbeeldingen niet van ons afkomstig zijn en hier ontegenzeggelijk misbruik wordt gebruikt van het internationaal beschermde Halalpolitie-logo.

Boodschap

Aan de opsteller van deze afbeeldingen, die ongetwijfeld dit schrijven zal lezen, hebben wij ook een ferme boodschap. Weet dat je de geloofwaardigheid en eer van zowel de fabrikanten (waarvan sommige eigenaren een islamitische identiteit hebben) als de betrokken halal-certificeerders – die met hun islamitische getuigenis de vleeswaren halal verklaren – aantast en bezoedeld. Ook maak je misbruik van ons beschermde Halalpolitie-logo en onze goede naam. Weet dat, wat je intenties ook moge zijn, je anonimiteit slechts van tijdelijke aard is. Er zal een dag komen waarop je identiteit en wandaden openbaar zullen worden gemaakt. Een dag waarop je geen enkele schuilplaats zult vinden, een dag waarop rechtvaardigheid zal zegevieren. Daarom: kom tot inkeer. Staak je blinde vijandigheid en volstrekt zinloze laster. Steek je energie in positieve zaken.

Tot slot: wederom danken wij de lezer voor het in onze organisatie gestelde vertrouwen. Wij hebben de hoop je voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het bestuur van de Stichting Halalpolitie

© Stichting Halalpolitie | Steun ons met een like, tweet of post op social media!