Offeren JA, elektrisering NEE? Dit zijn de halal slachthuizen waar je terecht kan! Een lijst met 25 slachthuizen waar tijdens de offerperiode onbedwelmd en islamitisch-ritueel wordt geslacht.

De afgelopen tijd is door verschillende partijen twijfel gezaaid over de halalwaardigheid van de vleeswaren die op de Nederlandse halalmarkt aan de man worden gebracht. Hierbij is door betrokkenen nauwelijks rekening gehouden met de verschillende interpretaties en opvattingen die binnen de islamitische jurisprudentie bestaan. De ruimte voor ‘spirituele eigenrichting’ – die door sommigen aan zichzelf is toegekend – is ronduit opmerkelijk te noemen. In een digitaal kussengevecht van fake news-fatwa’s vlogen de halal- en haram-verklaringen over en weer.

Een bekend spreekwoord luidt: ‘Twee joden, drie meningen‘, maar wij moslims kunnen er ook wat van!

De anticlimax van deze emotionele – maar weinig rationele – kakofonie was de oproep tot een offerboycot, waarvan wij onze teleurstelling niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Om de teloorgang – of beter gezegd ‘ontmanteling’ – van de profetische offertraditie tegen te gaan hebben wij in het artikel Het offerboycot is zowel ongegrond, ondoordacht als buitenproportioneel: vijf redenen waarom uitvoerig beargumenteerd waarom er naar ons inzicht nog wél halal geslacht kan worden in Nederland. De publicatie van een unieke lijst met halal slachthuizen waar gedurende de offerperiode onbedwelmd en islamitisch-ritueel wordt geslacht is de volgende stap in onze informatievoorziening.

De veelbesproken stroomtang: een attribuut waarmee elektrische kopbedwelming bij lammeren, schapen en geiten wordt uitgevoerd. Bij toepassing ervan komt het slachtdier niet te overlijden maar het raakt voor de duur van enkele minuten buiten bewustzijn. Er is dus geen sprake van elektrocutie, maar van elektrisering.

De in onze lijst genoemde slachthuizen:

 •  zijn erkend door het NVWA en hebben bij diezelfde instantie een speciale registratie voor het onbedwelmd en islamitisch-ritueel slachten van halal dieren;
 • slachten onder voorwaarden onbedwelmd, wat betekent dat de dieren niet vóór het slachten ‘bewusteloos’ worden gemaakt (we hebben het woord bewusteloos tussen enkele aanhalingstekens geplaatst omdat sommige zogenaamde bedwelmingsmethoden dodelijk van aard zijn, en de term ‘bedwelming’ taalkundig gezien niet de implicaties van de handeling dekt). Indien er wél bedwelming wordt toegepast dan vindt deze ná de halal slacht plaats (een uitzondering daargelaten, zie het kopje ‘overige opmerkingen’ bij Slachterij Van Kooten: op de lijst onder Categorie B).
Voorwaarden

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Deze uitzonderingsregel is wettelijk vastgelegd en geldt voor de uitvoer van de religieuze slacht volgens joodse en islamitische riten. Aan deze uitzonderingspositie zijn een aantal voorwaarden gekoppeld:

 • De slachtdieren moeten op een voorgeschreven wijze worden gefixeerd (worden vastgemaakt) alvorens de halal slacht wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van een fixatietoestel. Zo kunnen de dieren niet tot nauwelijks bewegen tijdens de slachthandeling, wat de uitvoer van de halssnede ten goede komt.
 • de slachter/voorsnijder is gediplomeerd (heeft een zogenoemd vakbekwaamheidscertificaat behaald), beschikt over de juiste vaardigheden en vakkennis en is derhalve slachtbekwaam. De attributen die benodigd zijn voor de uitvoer van de slacht (zoals een slachtmes) voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden. Zo moet een mes vlijmscherp zijn.
 • De slachtdieren moeten schoon en gezond zijn. Hun oren moeten voorzien zijn van de voorgeschreven oormerken. Schapen dienen te worden aangeleverd met een kortgeschoren hals: de hals- en keelstreek moet vrij zijn van wol zodat de halssnede zonder belemmering kan worden uitgevoerd. Schapen waarvan de hals- en keelstreek niet of onvoldoende geschoren is mogen niét onbedwelmd worden geslacht (voor runderen geldt deze regel niet).
 • Bij de halssnede worden de halsslagaderen volledig doorgesneden (in de praktijk ook de slokdarm en de luchtpijp). Hierbij verliest het dier door het bloedverlies dat hiermee gepaard gaat éérst het bewustzijn en daarna pas het leven. De verbloeding dient snel en rijkelijk te zijn.
 • Slachtdieren die na het slachten nog tekenen van bewustzijn vertonen moeten binnen 40 seconden ná het snijden worden bedwelmd. Dit gebeurt door middel van een stroomtang of penschietpistool (schietmasker). Deze regel geldt sinds 01 januari 2018 en is verplicht. De NVWA kan, afhankelijk van het gebruikte fixatietoestel, besluiten dat een slachtdier direct na de halssnede een aanvullende bedwelming moeten krijgen. Ook kan het zijn dat de NVWA beslist dat bij het gebruik van een bepaald fixatietoestel alléén bedwelmd geslacht mag worden. Dit besluit wordt genomen na de beoordeling van een aantal wettelijk vastgelegde dierenwelzijnscriteria. De deelnemende slachthuizen zijn hierover geïnformeerd.
 • De onbedwelmde slacht mag alléén uitgevoerd worden door een door het NVWA erkend en gecontroleerd slachthuis. Het is voor particulieren niet toegestaan om onbedwelmd te slachten op een illegale gelegenheidslocatie, zoals een open veld, boerderij, schuur, tuin, badkamer of balkon.
EG-nummer

Deze lijst met halal slachthuizen is samengesteld door de Stichting Halalpolitie. Op de lijst vind je alle relevante informatie die je nodig hebt, zoals contactgegevens, locatiegegevens en het EG-nummer dat bij de slachtlocatie hoort. Ons advies: check altijd het karkas van je offerdier op de aanwezigheid van een EG-nummer (zie onderstaande foto voor een voorbeeld van de afdruk van een vleesstempel).

Een met het EG-nummer van Islamitische Slachterij Boudount (EG 126) bestempeld lamskarkas. Het EG-nummer wordt op verschillende vleesdelen aangebracht.

Iedere slacht- of productielocatie heeft een uniek EG-nummer. Dit nummer wordt op verschillende vleesdelen aangebracht. Zo kun je controleren waar je lam is geslacht. Komt het EG-nummer op je offerdier niet overeen met het EG-nummer dat aan de slachtlocatie is toegewezen? Trek dan aan de bel! (uitzonderingen daargelaten, zie bijvoorbeeld Tuna Slachterij en Vleeswaren: op de lijst onder Categorie A).

Aanmelden

Ben je de eigenaar van, of exploiteer je een halal slachterij die onbedwelmd en islamitisch-ritueel slacht maar is de naam van jouw slachthuis niet in onze lijst opgenomen? Neem dan z.s.m. contact met ons op opdat we onze slachtlijst aan kunnen vullen met de gegevens van jouw abattoir.

De lijst met halal slachthuizen wordt regelmatig geüpdatet. Om misverstanden te voorkomen is de verspreiding ervan alléén toegestaan indien dit gebeurt door de paginalink te delen.

Controle

Disclaimer: het maken van fouten is menselijk, en niets menselijks is ons vreemd. Vraag bij het plaatsen van een bestelling – voor de zekerheid – altijd na of de (offer)dieren onbedwelmd worden geslacht. Het kan zijn dat een op de lijst genoemd slachthuis op de korte of lange termijn alsnog overschakelt op (elektrische of andersoortige) bedwelming, of dat we per abuis een slachterij hebben vermeld die niet (volledig) aan de voorwaarden voldoet.

Daarom: vertrouwen is goed, controle is beter.

Halal-certificaat

Het zal je misschien niet direct in het oog springen, maar de meeste (islamitische) slachthuizen zijn niet halal-gecertificeerd. Er bestaat namelijk onder een aanzienlijk deel van de (met name kleinere) abattoirs een afkeer van halal-keuringsdiensten. De eigenaren van sommige slachthuizen zien de meerwaarde van een halal-certificaat niet in. Ze zijn zélf moslim en ervaringsdeskundige, hebben islamitische slachtmedewerkers in dienst, in de loop der jaren een eigen klantenkring opgebouwd, zetten hun vleeswaren binnen de Nederlandse grenzen af en garanderen daarom zélf de halalwaardigheid van hun vleesaanbod. Ze hebben in hun ogen geen derde partij nodig om hen te vertellen wat halal is en wat niet.

Anderen hekelen de werkwijze of tarieven die sommige halal-certificeerders hanteren. Zij zijn van mening dat ze geen dure halal-certificeringsdienst nodig hebben om hun vleeswaren halal te verklaren. Deze abattoirs hebben één of meerdere islamitische slachtmedewerkers in dienst. Degene die het slachtproces niet vertrouwt mag tijdens het slachten komen kijken en/of een islamitische slachter ondervragen. Als je het dan nog steeds niet vertrouwt dan word je vriendelijk verzocht om elders je halal vlees te betrekken. De slachthuizen die wél halal-gecertificeerd zijn zien het hebben van een halal-certificaat als een extra stukje service naar de halalconsument toe, of hebben deze documenten nodig om vleeswaren te kunnen exporteren naar islamitische landen. Slachterij Wouters is een voorbeeld van een grote, professionele speler in de halal vleessector die ervoor heeft gekozen om met een internationaal erkende halal-keuringsdienst (HQC) in zee te gaan (zie Categorie A).

Vier categorieën

Normaal gesproken zouden wij eerst álle slachterijen afgaan alvorens wij tot publicatie van een dergelijke lijst met halal slachthuizen overgaan. Gezien het door nepnieuws-campagnes en fake-news-fatwa’s gevoede wantrouwen binnen de moslimgemeenschap (en de dringende informatiebehoefte die als gevolg daarvan bij de halalconsument is ontstaan), hebben we ervoor gekozen om – bij hoge uitzondering – onze werkwijze om te draaien: éérst publiceren, daarna (na)controleren.

Deze (voorlopige) lijst met halal slachthuizen is als volgt tot stand gekomen:

 1. Een gedeelte van de in de lijst opgenomen slachterijen hebben wij in het verleden bezocht. Zodoende zijn wij bekend met hun werkwijze.

 2. Een gedeelte van de genoemde slachthuizen hebben wij op basis van informatie die wij telefonisch, per mail of via ons netwerk hebben verkregen, in de lijst opgenomen. De islamitische of niet-islamitische slachthuisdirecteuren en/of (slacht)medewerkers die wij hebben gecontacteerd, hebben wij uitvoerig ondervraagd over de in het slachthuis toegepaste bedwelmings- en slachtmethoden.

Echter, de ene slachterij is de andere niet. Sommige abattoirs hebben de halalwaardigheid van hun vleeswaren hoger in het vaandel staan dan anderen. Daarom hebben wij op basis van onze ervaring, kennis van de halalmarkt en de data die wij tot onze beschikking hebben de genoemde ondernemingen opgedeeld in vier categorieën, categorie A tot en met D:

 • Categorie A: Deze categorie bestaat uit twee deelgroepen. De eerste deelgroep betreft Nederlandse halal-slachthuizen die halal-gecertificeerd zijn door een (inter)nationaal erkende halal-keuringsdienst.

  De tweede deelgroep betreft halal-slachterijen – al dan niet halal-gecertificeerd – met een islamitische eigenaar (aangezien de getuigenis van een moslim islamitisch-juridisch gezien een waarde heeft). Beide deelgroepen hebben islamitische slachtmedewerkers in dienst en slachten alléén halal dieren.

Samengevat:

– Niet-islamitische eigenaar en (inter)nationaal halal-gecertificeerd;
– Islamitische eigenaar, al dan niet (inter)nationaal halal-gecertificeerd;
– Islamitische slachtmedewerkers aanwezig;
– Alléén halal dieren.

 • Categorie B: Deze categorie bestaat uit twee deelgroepen: De eerste deelgroep betreft Nederlandse halal-slachthuizen die halal-gecertificeerd zijn door een halal-keuringsdienst die niet beschikt over een (inter)nationale erkenning. Omdat enige vorm van erkenning (en bijbehorende toezicht) ontbreekt schalen wij de betrokken halal-certificeerders lager in.

  De tweede deelgroep betreft Nederlandse halal-slachthuizen die halal-gecertificeerd zijn door een halal-keuringsdienst die niet (inter)nationaal erkend is en zowel onbedwelmde áls bedwelmde slacht toepassen.

Samengevat:

– Niet-islamitische eigenaar, halal-gecertificeerd door een halal-keuringsdienst zónder (inter)nationale erkenning;
– Niet-islamitische eigenaar, halal-gecertificeerd door een halal-keuringsdienst zónder (inter)nationale erkenning. In de slachterij wordt zowel onbedwelmde áls bedwelmde slacht toegepast;
– Islamitische slachtmedewerkers aanwezig;
– Alléén halal dieren.

 • Categorie C: Deze categorie bestaat uit Nederlandse halal-slachthuizen die niet beschikken over een halal-certificaat van een (inter)nationaal erkende halal-keuringsdienst. Deze slachterijen hebben islamitische slachtmedewerkers in dienst en slachten alléén halal dieren.

Samengevat:

– Niet-islamitische eigenaar, géén halal-certificaat;
– Islamitische slachtmedewerkers aanwezig;
– Alléén halal dieren.

 • Categorie D: Deze categorie bestaat uit Nederlandse halal-slachthuizen die niet beschikken over een halal-certificaat van een (inter)nationaal erkende halal-keuringsdienst en zowel halal áls niet-halal dieren (zoals varkens en paarden) slachten. Deze slachterijen hebben islamitische slachtmedewerkers in dienst.

Samengevat:

– Niet-islamitische eigenaar, géén halal-certificaat;
– Islamitische slachtmedewerkers aanwezig;
– Zowel halal als niet-halal dieren (zoals varken en paard).

Als laatste willen wij (nogmaals) benadrukken dat deze lijst slechts een leidraad en een hulpmiddel is. We verwachten van de halalconsument dat deze zich proactief en kritisch opstelt, en bij het bestellen van een offerdier (of halal vlees in het algemeen) ook zélf navraag doet naar de toestand van het slachtdier ten tijde van de islamitisch-rituele slacht.
De lijst met halal slachthuizen waar gedurende de offerperiode onbedwelmd en islamitisch-ritueel wordt geslacht:

CATEGORIE [A]

1. Naam: Wouters BV Slachterij en Grossierderij
EG-nummer: 763
Adres: Westzijde 33, 1426 AS, De Hoef
Telefoonnummer: 0297-593745 / 0297-593314
Website: Woutersslachterij.com
E-mailadres: frans@woutersslachterij.com
Facebook-pagina: Facebook/woutersslachterij
Halal-certificeerder: Halal Quality Control (HQC) in Den Haag. De slachterij heeft ook islamitische slachtmedewerkers in dienst.
Overige opmerkingen:
– Op werkdagen geopend van 7:00 tot 16:00 uur.
– In het weekend gesloten.

2. Naam: Islamitische Slachterij Boudount B.V.
EG-nummer: 126
Adres: De Boomgaard 30, 1243 HV, ‘s-Graveland
Telefoonnummer: 035 – 656 41 55 (El Makki El Idrissi)
Website: Halalvleesexpress.nl
E-mailadres: info@halalvleesexpress.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/halalvleesexpress
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Marokkaanse moslims.
Overige opmerkingen:
– Op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 09:30 tot 16:30 uur.
– Op vrijdag geopend van 09:30 – 12:00. Gedurende het vrijdagmiddaggebed is de slachterij gesloten. Na het gezamenlijke gebed worden de werkzaamheden hervat.
– Op zaterdag geopend van 09:00 tot 12:00.
– Op zondag en maandag gesloten (op maandag wordt er geslacht).

3. Naam: Y Markt en Slachthuis B.V. (Slachthuis Yakhlaf)
EG-nummer: 690
Adres: Gerrit Bolkade 32 – 34, 1507 BR, Zaandam
Telefoonnummer: 075 – 670 23 69
Website: Yakhlaf.nl
E-mailadres: info@yakenco.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/supermarktyakhlaf
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Marokkaanse moslims.
Overige opmerkingen:
– Op maandag t/m vrijdag geopend van 09:00 tot 16:00.
– Op zaterdag geopend van 09:00 tot 14:00.
– Op zondag gesloten.

4. Naam: Hallal (Hallal Meat Company)
EG-nummer: 9618
Adres: ‘t Inne 9, 6021 DA, Budel
Telefoonnummer: 0495 – 49 34 74
Website: Hallalmeatcompany.nl
E-mailadres: hallalmc@gmail.com
Facebook-pagina: Facebook.com/hallalmeatcompany
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Turkse moslims.
Overige opmerkingen:
– Op maandag geopend van 13:00 tot 17:30.
– Op dinsdag t/m vrijdag geopend van 09:00 tot 17:30.
– Op zaterdag geopend van 09:00 tot 17:00.
– Op zondag gesloten.

5. Naam: Tuna Slachthuis Int. (Tunafood / Tuna Slachterij & Vleeswaren / Stichting Tuna Slachterij en Vleeswaren)
EG-nummer: 714 (attentie: zie overige opmerkingen)
Adres: Bemmelseweg 63, 6662 PE, Elst
Telefoonnummer: 06 – 42 57 57 05 / 0481 – 37 60 47
Website: Tunafood.nl
E-mailadres: info@tunafood.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/tunafoodnl
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Turkse moslims.
Overige opmerkingen:
– Op werkdagen geopend van 07:00 tot 16:00.
– Op maandag is er géén particuliere verkoop.
– In het weekend gesloten.
Attentie: Tunafood is – naar aanleiding van de veranderde wetgeving in Nederland – gestopt met de uitvoering van de authentieke halal slacht in Nederland. Tunafood slacht sinds twee jaar in het buitenland (in Frankrijk, België en Engeland). De slacht wordt uitgevoerd door eigen slachtmedewerkers, volgens de strikte overtuiging van de islamitische eigenaar. De EG-nummers op de karkassen van de offerdieren wijken om die reden af van het eigen EG-nummer (714). Verder levert de internationale vleesgroothandel door heel Nederland, zowel aan moskeeën als aan winkeliers (zoals islamitische slagerijen, buurtsupers en supermarkten).

6. Naam: Islamitische Slachterij New Atlas B.V.
EG-nummer: 9596
Adres: Badhuisstraat 7, 6827 AD, Arnhem
Telefoonnummer: 026 – 370 00 34
Website: Newatlas.nl
E-mailadres: info@newatlas.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/slachterij-new-atlas
Halal-certificeerder: European Certification Centre for Halal (ECC Halal) in Rotterdam. De slachterij heeft ook islamitische slachtmedewerkers in dienst.
Overige opmerkingen:
– Geopend van maandag t/m zaterdag, van 08:00 tot 18:00.
– Op zondag gesloten.

7. Naam: Islamitische Slachterij Mevlana
EG-nummer: 9604
Adres: Spoorstraat 80, 7051 CK, Varsseveld
Telefoonnummer: 0315 – 23 03 53 /
06 – 49 76 79 61 (Osman Kiliç)
Website: slachterijmevlana.nl
E-mailadres: info@slachterijmevlana.nl
Facebook-pagina: Facebook.com
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Turkse moslims.
Overige opmerkingen:
– Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00.
– Geopend op zaterdag van 08:00 tot 14:00.
– Op zondag gesloten, op maandag wordt er geslacht.

8. Naam: Eminet Slachthuis B.V. (Eminet Food)
EG-nummer: 9587
Adres: De Stad 20, 5095 AG, Hooge Mierde
Telefoonnummer: 013 – 509 20 76 / 06 – 41 31 73 21
Website: Onbekend
E-mailadres: eminetislamslachthuis@hotmail.nl
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Turkse moslims.
Overige opmerkingen:
– Op maandag geopend van 08:00 tot 18:30.
– Op dinsdag geopend van 08:00 tot 17:00.
– Op woensdag geopend van 10:00 tot 17:00.
– Op donderdag geopend van 08:00 tot 18:30.
– Op vrijdag geopend van 08:00 tot 17:00.
– In het weekend gesloten.

9. Naam: Ipekçi Slachterij B.V.
EG-nummer: 9647
Adres: Buys Ballotstraat 7, 3846BG, Harderwijk
Telefoonnummer: 06 – 39 85 55 06 (Abdurrahim Ipekçi) / 06 – 30 86 06 11 (Ridvan Ibis)
Website: Onbekend
E-mailadres: ipekcislachterij@hotmail.com
Facebook-pagina: Facebook.com/ipekcislachterijbv
Halal-certificeerder: European Certification Centre for Halal (ECC Halal) in Rotterdam. De slachterij heeft ook islamitische slachtmedewerkers in dienst. Overige opmerkingen: 
– dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 09:00 tot 16:30.
– woensdag geopend van 14:00 tot 16:30.
– zaterdag geopend van 9:00 tot 13:00.
– maandag slacht, woensdag slacht en zondag gesloten

10. Naam: Islamitische Slachterij Akçe (Akce) / Osmanli Akçe Döner
EG-nummer: 3611
Adres: Schoterlandseweg 3-A, 8451 CP, Oudeschoot
Telefoonnummer: 06 – 42 13 62 59 /
06 – 25 05 88 08
Website: Onbekend
E-mailadres: Onbekend
Facebook-pagina: Onbekend
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Turkse moslims.
Overige opmerkingen:
– Op dinsdag geopend van 10:00 tot 16:00.
– Op donderdag geopend van 10:00 tot 16:00.
– Op vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00.
– Op woensdag, zaterdag, zondag en maandag gesloten.

11. Naam: Holland Vlees Service B.V. (Dutch Meat Company B.V.)
EG-nummer: 758
Adres: Voorenswei 8, 6669 MX, Dodewaard
Telefoonnummer: 0488 – 41 26 70
Website: Hattemvlees.nl
E-mailadres: ben@hattemvlees.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/VanHattemVleesDodewaard/
Halal-certificeerder: Halal Audit Company (HAC) in Rotterdam. De slachterij heeft ook islamitische slachtmedewerkers in dienst.
Overige opmerkingen:
– Op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00.
– Op zaterdag geopend van 08:00 tot 15:00.
– Op zondag gesloten.

12. Naam: Islamitische Slachtplaats Kurban
EG-nummer: 9035
Adres: Diepersestraat 4b, 4182PJ, Neerijnen
Telefoonnummer: 0345 – 56 86 80
Website: Onbekend
E-mailadres: Onbekend
Facebookpagina: Onbekend
Halal-certificeerder: European Certification Centre for Halal (ECC Halal) in Rotterdam. De slachterij heeft ook islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Turkse moslims.
Overige opmerkingen: Geen.

 

13. Naam: Vleeshandel Asya B.V.
EG-nummer: 9594
Adres:Walhuisweg 20, 3774 TA, Kootwijkerbroek
Telefoonnummer: 0342 – 44 26 70
Website: Vleeshandelasya.com /vghal.nl
E-mailadres: info@vghal.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/VleeshandelAsyaBV/
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst en is eigendom van Turkse moslims.
Overige opmerkingen:
– Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30.
– Op de zaterdag geopend van 08:30 tot 13:00.
– Op de zondag gesloten.
14. Naam: VSS Meat (Vijf Sterren Slagerij B.V.)
EG-nummer: 9248
Adres: Staverdenseweg 9, 8075 AN, Elspeet
Telefoonnummer: 0577 – 49 26 46
Website: www.vssmeat.nl
E-mailadres: info@vssmeat.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/vssmeat/
Halal-certificeerder: Halal Europe in Aachen. De slachterij heeft ook islamitische slachtmedewerkers in dienst.
Overige opmerkingen:
Klanten die een offerdier willen laten slachten wordt vriendelijk verzocht om daarvoor tijdig (telefonisch) een afspraak te maken.

15. Naam: Ibrahim Vleescentrum B.V. (Ibrahim Vleesgroothandel)
EG-nummer (van Engelse slachtlocatie): UK 2660 EC
Adres: Laagraven 47, 3439 LK, Nieuwegein
Telefoonnummer: 030 – 280 05 16 / 030 – 201 35 73
Website: Ibrahimgroothandel.nl
E-mailadres: info@ibrahimgroothandel.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/ibrahim.groep/
Halal-certificeerder: Geen, het betreft een islamitische vleesgroothandel. De islamitische eigenaren staat zélf garant voor de halalwaardigheid van de door hen aangeboden vleeswaren.
Overige opmerkingen:
– Dit betreft een vleesgroothandel, geen slachterij. Ibrahim Vleesgroothandel slacht vanwege de veranderde wetgeving in het buitenland (Engeland). Dit is ook de reden waarom de vleesgroothandel in onze lijst is opgenomen. Het EG-nummer van de Engelse slachtlocatie is UK 2660 EC. De slachtplaats wordt halal-gecertificeerd door Halal Monitoring Committee (HMC).

– Op maandag t/m vrijdag geopend van 06:00 tot 16:30.
– Op zaterdag geopend van 06:00 tot 13:00.
– Op de zondag gesloten.

CATEGORIE [B]

1. Naam: Slachterij Van Kooten B.V.
EG-nummer: 725
Adres: Julianalaan 1, 3417 GJ, Montfoort
Telefoonnummer: 0348 – 47 37 00
Website: Vankooten.nl
E-mailadres: info@vankooten.nl / erik@vankooten.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/Slachterij-Van-Kooten-BV
Halal-certificeerder: European Certification Centre for Halal (ECC Halal) in Rotterdam. De slachterij heeft ook islamitische slachtmedewerkers in dienst. Het slachthuis is in handen van niet-moslims.
Overige opmerkingen: De slachterij past wél de stroomtang toe, maar op aanvraag kan er onbedwelmd worden geslacht. Attentie: tot 12:00 worden de lammeren en schapen gestroomd (elektrisch bedwelmd) vóór de slacht, na 12:00 worden de offerdieren onbedwelmd en islamitisch-ritueel geslacht. De slagerijen en supermarkten mogen zelf kiezen wat ze inkopen: bedwelmd of onbedwelmd.

 CATEGORIE [C]

1. Naam: Slachthuis B. v.d. Heuij (Slagerij Bert van den Heuy / Veehouderij Logisch / Stal Van den Heuy)
EG-nummer: 9655
Adres: Van Heemstraweg 11 – 13, 6644 KE, Ewijk
Telefoonnummer: 0487 – 52 12 54 / 06 – 11 48 95 77 (Hamza El Hammouti) / 06 – 13 01 89 23
Website: Bertvdheuy.nl
E-mailadres: contact@bertvdheuy.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/slagerij-bert-van-den-heuy
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst. De familie El Hammouti draagt al drie generaties lang zorg voor het slachtproces en het bijbehorende management. De eigenaar is een Nederlandse niet-moslim.
Overige opmerkingen:
– Op maandag geopend van 12:00 tot 17:00.
– Op dinsdag t/m vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00.
– Op zaterdag geopend van 09:00 tot 15:00.
– Op zondag gesloten.
– De islamitische slachterij slacht alléén voor haar slagerswinkel aan de Van Heemstraweg 11 in Ewijk.

2. Naam: Islamse Slachtplaats “Oud-Rijsenburg” (Slachtplaats Oud-Rijsenburg / Van Yperen & Zn. V.O.F. / Slachterij Driebergen)
EG-nummer: 9631
Adres: Langbroekerdijk 4, 3972 ND, Driebergen-Rijsenburg
Telefoonnummer: 0343 – 52 07 20 / 06 – 53 40 95 12 (Teus van Yperen)
Website: Slachterijdriebergen.nl
E-mailadres: info@slachterijdriebergen.nl
Facebook-pagina: Onbekend
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers. De slachterij is in handen van niet-moslims.
Overige opmerkingen:
– Op donderdag en vrijdag geopend van 8:00 tot 17:30.
– Op zaterdag geopend van 8:00 tot 12:00.
– Op maandag t/m woensdag geopend op afspraak.
– Op zondag gesloten.
– Gedurende de offerperiode wordt onbedwelmd en islamitisch-ritueel geslacht. Buiten de offerperiode is het ook mogelijk om halal te slachten, maar alléén op aanvraag. De slachterij heeft namelijk zowel islamitische als niet-islamitische klanten.

3. Naam: Pennings Vee en Vlees B.V.
EG-nummer: 9591
Adres: Ringweg 8, 7081 HR, Gendringen
Telefoonnummer: 0315 – 68 13 80
Website: Penningsnederland.nl
E-mailadres: info@penningsnederland.nl
Facebook-pagina: Facebook.com/slagerijpennings
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst. De slachterij is in handen van niet-moslims.
Overige opmerkingen:
– Op dinsdag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00.
– Op zaterdag geopend van 08:00 tot 12:00.
– Op zondag en maandag gesloten.

4. Naam: Topslachterij Tolbert Al Nour / Vleeshandel K. Jansma
EG-nummer: 9671
Adres: Feithspark 3, 9356 BX, Tolbert
Telefoonnummer: 0594 – 58 13 93 /
06 – 51 33 24 91
Website: Rolladebestellen.nl
E-mailadres: Onbekend
Facebook-pagina: Onbekend
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél een islamitische slachtmedewerker. De eigenaar is een niet-moslim.
Overige opmerkingen: De eigenaar is onmededeelzaam en wars.

5. Naam: Vee en Vleeshandel Mulder B.V.
EG-nummer: 322
Adres: Nijverheidsstraat 42, 7391 ZV, Twello
Telefoonnummer: 0571 – 27 69 07
Website: Muldervlees.nl
E-mailadres: info@muldervlees.nl
Facebook-pagina: Onbekend.
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst. De slachterij is in handen van niet-moslims.
Overige opmerkingen:
– De vleesgroothandel is geopend van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 16:00.
– De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:30.
– Op maandag is de winkel gesloten.

6. Naam: Slachterij Vugts
EG-nummer: 5268
Adres: Drielindekensweg 2A, 4651 PG, Steenbergen (NB)
Telefoonnummer: 0167 – 53 02 65
Website: Slachterijvugts.nl
E-mailadres: info@slachterijvugts.nl
Facebook-pagina: Onbekend
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst. De slachterij is in handen van niet-moslims.
Overige opmerkingen:
– Openingstijden slachterij: dinsdag van 10:00 tot 17:00, vrijdag 10:00 tot 17:00 en zaterdag van 08:00 tot 16:00. Op maandag, woensdag, donderdag en zondag is het slachthuis gesloten.
– De (vlees)producten van Slachterij Vugts worden dagelijks vers naar de winkel in Rotterdam gebracht. Openingstijden van de winkel in Rotterdam (Dordtselaan 167, tel:010 – 423 14 52): maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 18:00. Op de zondag gesloten.

7. Naam: Vee en Vleeshandelaar Korver (Gebr. V.O.F. Gebr. F.K. en G.F.H. Korver)
EG-nummer: 749
Adres: Rijksstraatweg 11, 1396 JC, Baambrugge
Telefoonnummer: 06 – 50 50 44 80
Website: Korvervlees.nl
E-mailadres: gebr@korvervlees.nl
Facebook-pagina: Onbekend.
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wel één islamitische slachtmedewerker in dienst. De slachterij is in handen van niet-moslims.
Overige opmerkingen: Geen.
8. Naam: Slachterij Leclerq (Leclerq B.V.)
EG-nummer: 9635
Adres: De Koumen 13-15, 6433 KG, Hoensbroek
Telefoonnummer: 046 – 443 1310
Website: Leclerq.com
E-mailadres: info@leclerq.com
Facebook-pagina: Onbekend
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wel islamitische slachtmedewerkers in dienst. De slachterij is in handen van niet-moslims.
Overige opmerkingen:
– Van maandag t/m vrijdag geopend van 07:30 tot 17:30
– Op de zaterdag geopend van 07:30 tot 15:00
– Op de zondag gesloten

CATEGORIE [D]

1. Naam: Diepeveen Herveld B.V. (Slachthuis Diepeveen)
EG-nummer: 755
Adres: Romeplein 2, 6674 AR, Herveld
Telefoonnummer: 0488 – 451 460
Website: Slagerijdiepeveen.nl
E-mailadres: info@slagerijdiepeveen.nl
Facebook-pagina: Onbekend
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst. De slachterij is eigendom van niet-moslims.
Overige opmerkingen:
– Op donderdag geopend van 13:00 tot 16:30.
– Op vrijdag geopend van 08:30 tot 12:00, en van 13:00 tot 17:00.
– Op zaterdag geopend van 08:00 tot 11:30.
– Op zondag t/m woensdag gesloten.
– De slachterij slacht zowel als niet-halal dieren (varken). De dieren worden gescheiden geslacht, in aparte slachtruimten.

2. Naam: Slachthuis Sint-Annaland
(V.O.F. Slagerij Slager)
EG-nummer: 9502
Adres:Bronsgeestweg 2, 4697 RT, Sint-Annaland
Telefoonnummer: 0166 – 65 43 31
Website: Slagerijslager.nl
E-mailadres: info@slagerijslager.nl
Facebook-pagina: Onbekend
Halal-certificeerder: Geen, maar de onderneming heeft wél islamitische slachtmedewerkers in dienst. De onderneming is handen van niet-moslims.
Overige opmerkingen:
– De slachterij slacht ook andersoortige (niet-halal) dieren (varken en paard) op aparte slachtdagen. Er wordt hiervoor wél van dezelfde slachtruimte gebruik gemaakt.
– Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 08:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:30.
– Op vrijdag geopend van 08:30 – 12:30 en van 13:30 tot 18:00.
– Op zaterdag geopend van 07:00 – 12:30 en van 13:30 tot 15:00.
– Op woensdagmiddag gesloten.
0. Naam:
EG-nummer:
Adres:
Telefoonnummer:
Website:
E-mailadres:
Facebook-pagina:
Halal-certificeerder:
Overige opmerkingen:

© Stichting Halalpolitie | Steun ons met een like, tweet of post op social media!