Waarom is het drinken van alcohol haram?

Alcohol

© Talk To Frank [Talktofrank.com]

Een christen die vraagt naar de aanleiding voor het absolute verbod op khamr (bedwelmende drank)

Vraag

Als we vragen stellen over de aanleiding van het verbieden van khamr1 in de islam wordt ons verteld dat zij het verstand doet verliezen. Maar het nuttigen van een klein glaasje daarvan om de zoveel maanden zal toch geen enkel schadelijk effect hebben? Sommige geleerden zeggen dat een geringe hoeveelheid daarvan juist goed is voor het hart. Waarom dan dit absolute verbod, zelfs op het drinken van maar één druppel? De mens heeft toch het verstand om te weten hoe hij zijn daden kan beheersen en te stoppen met drinken voordat hij dronken wordt? En waarom stelt de islam als voorwaarde voor de moslims om afstand te nemen van khamr en varkensvlees om hun religie [voor hen] goed te maken, en zich niet beperkt tot het verduidelijken van de nadelen daarvan en de keus niet laat aan de mensen zelf?

Antwoord

Ten eerste:

Je bent welkom op onze site zoekende en vragende naar de waarheid. Wij vragen Allah (Verheven is Hij) dat ons antwoord toereikend zal zijn en dat na het lezen daarvan en na een eerlijke en neutrale overpeinzing jou de wijsheid en de compleetheid van de islamitische sharia (wetgeving) duidelijk zal worden, waardoor je je gaat bedenken en naar de waarheid gaat zoeken en deze gaat volgen.

Ten tweede:

Het staat vast in onze islamitische sharia dat zij (de sharia) is gekomen om de voordelen te verwerven en deze te vermeerderen en de nadelen te weren en te verminderen. Datgene wat nuttig is of waarvan het nut overheerst is halal en datgene wat schadelijk is of waarvan de schade overheerst is haram. Khamr behoort onbetwist tot de tweede categorie.

Allah zegt: “Zij ondervragen je naar khamr en kansspel, zeg: ,,Ze bevatten veel zondigheid en [bepaalde] nuttigheden voor de mensen, en hun zondigheid is [echter] groter dan hun nuttigheid.” al-Baqarah, vers 219.

De nadelen van khamr en haar verderf behoren tot de zaken die bij iedereen bekend zijn, of het nu gaat om geleerden of onwetenden. Tot de nadelen van khamr behoort datgene wat Allah (verheven is Hij) [in de Koran] heeft vermeld:

“O jullie die geloven, khamr, kansspel, afgoden en toverpijlen, zijn slechts een onreinheid die tot de daden van de Satan behoort, vermijd ze opdat jullie zullen slagen. De Satan wil slechts vijandschap en haat middels khamr en kansspel tussen jullie doe ontstaan, en hij wil jullie weren van het gedenken van Allah en van het gebed, zullen jullie dan ophouden?!” Soerat al-Maa’ida, verzen 90-91.

In deze twee verzen bevestigt Allah (verheven is Hij) op een uitermate wijze het verbod op khamr, want Hij vergelijkt haar met afgoden en toverpijlen en deze behoren tot de symbolen van afgoderij welke wijdverspreid was op het Arabische Schiereiland in het pre-islamitische tijdperk, en heeft ze gerekend tot de daden van de Satan, van wie de daden niets anders zijn dan onzedelijkheid en euvel. Ook heeft Hij [ons] geboden om ze te vermijden en heeft het vermijden daarvan [tot] de weg van succes gemaakt. Hij heeft tevens zijn religieuze nadelen genoemd, [namelijk] de verhindering om de islamitische plichten en deugden te verrichten zoals het gedenken van Allah en het gebed.

Khamr brengt veel nadelen met zich mee, zodat onze Profeet (vrede zij met hem) er terecht over heeft gezegd:

“Khamr is de moeder der viezigheden.” De overlevering is hassan (redelijk sterk) en is vermeld door al-Albani in de Silsilah as-Sahihah, onder nummer 1854.

Tevens zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem):

“Khamr is de moeder der onzedelijkheden en de grootste der zonden, wie haar drinkt zal ontucht plegen met zijn moeder, zijn tante [van de kant van de moeder] en zijn tante [van de kant van de moeder].” De overlevering is hassan wegens andere overleveringen die haar ruggensteunen, aldus al-Albani in de Silsilah as-Sahihah, onder nummer 1853.

Dit is mede een bewijs dat onze Profeet Mohamed (vrede zij met hem) waarheid sprak. Datgene waarover hij ons heeft geïnformeerd is immers daadwerkelijk gebeurd. Heeft u niet het bericht vernomen van die jongeman die dronken thuiskwam en geslachtsgemeenschap heeft gehad met zijn moeder, nadat hij een mes pakte en dreigde zelfmoord te plegen als ze niet zou meewerken. Zij gaf hem gehoor uit erbarmen. Nadat hij nuchter werd en besefte wat er gebeurde pleegde hij [alsnog] zelfmoord.

Kijk naar zijn einde na het drinken van khamr: ontucht met zijn moeder en zelfdoding! Moge Allah ons behoeden.

De Encyclpaedia Britannica vermeldt dat de meeste gevallen van incestueuze misbruik van bijvoorbeeld zussen, moeders of dochters plaatsvinden onder invloed van alcohol.

En voor wat betreft de bewering dat het nuttigen van weinig khamr goed is voor het hart, zeggen wij het volgende:

Ten eerste:

Onderzoek heeft uitgewezen dat wat er wordt gezegd over de voordelen van khamr voor het hart en dat zij slagaders verruimt is niets anders dan een grote fout, want khamr verruimt niet de kransslagaders die het hart van bloed voorzien zoals men voorheen dacht, maar verruimt slechts de bloedvaten die onder de huid zitten en vernauwt juist de kransslagaders door vetten en cholesterol zich tegen de binnenzijde ervan te laten afzetten, en zodoende helpt zij hartberoerte en hartkrampen ontstaan, en vooral in combinatie met roken dat op zijn beurt de slagaders helpt samentrekken en de bloedsomloop bemoeilijkt.

Bedwelmende dranken hebben [ook rechtstreeks] invloed op het hart zelf, want zij leiden tot hartvergiftiging en hartfalen, vooral na het nuttigen van kobalt-houdend bier. Tevens raakt het hart ontstoken door het opraken van VB1 als gevolg van alcoholverbranding.

Ten tweede:

Dit voordeel en dit nut die men zich inbeeldt kan men verkrijgen zonder khamr waarvan de zondigheid en schade meer zijn dan haar goedheid en voordelen.

Ten derde:

Men zegt ook dat het voordeel van khamr voor het hart waar men over praat is terug te voeren op de fruit waarvan de kharm is gemaakt, zoals druiven, appels en dergelijke. Men kan dus deze voordelen verkrijgen uit dit voedsel in zijn [oorspronkelijke] vorm die door Allah halal is gemaakt, zonder deze tot khamr om te vormen.

Ten vierde:

Het afwegen van dat nut voor het hart – mocht dat waar zijn – tegen de grote vernietigende nadelen voor de gezondheid van de mens, welke men te weten kan komen door het raadplegen van ieder medisch naslagwerk dat over alcoholverslaving gaat, en zijn vernietigende gevolgen voor de gezondheid van de mens.

Zie bijvoorbeeld “Alcoholverslaving”, dr. Nabil Sobhi Tawil, druk: Resalah, Beiroet. “Onderzoeken van de Derde en Vierde Internationale Islamitische Conferentie over Islamitische Geneeskunde”, druk: Koeweit 1405 A.H., 1407 A.H.

Omdat sommige mensen vroeger – zoals sommigen tegenwoordig – dachten dat khamr voordeel bevat, kwam een metgezel van de Profeet (vrede zij met hem), genaamd Tariq Ibn Soewaid al-Djacafi, naar hem en vroeg hem over khamr. Hij ontraadde hem de khamr, waarna hij (de metgezel) zei: “Ik maak haar voor genezing.” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) zei: “Het is geen genezing, maar een ziekte.” Overgeleverd door Moeslim. Dit is ook een bewijs dat hij waarheid sprak en een bewijs voor zijn Profeetschap, zegeningen van Allah en vrede zij met hem.

Wat betreft uw uitspraak ”De mens heeft toch het verstand om te weten hoe hij zijn daden kan beheersen en te stoppen met drinken voordat hij dronken wordt.”, dit is de uitspraak van degene die niet bewust is van de wegen van de vervloekte Satan om de dienaren van de Heer der Werelden te verwijderen. Dit is ook de uitspraak van degene die niet weet – of opzettelijk door de vingers ziet – hoe de band van khamr-drinker met khamr begint [en zich ontwikkelt] totdat hij een dronkaard of een alcoholverslaafde wordt.

De Satan lokt de dienaar stapsgewijs uit van het geringe tot het vele, van het kleine tot het grote, en van de zonde tot het ongeloof, zo goed als hij kan, stap voor stap, overstap voor overstap, en daar verwijzen de woorden van de Heer der Werelden in Soerat an-Noer naar:

“O jullie die geloven, treed niet in de voetsporen van de Satan, en wie in de voetsporen van de Satan treedt, hij beveelt waarlijk het onzedelijke en euvel; en was het niet de gunst van Allah en zijn genade jegens jullie, dan zou niemand van jullie ooit zuiver worden, maar Allah zuivert wie Hij wil en Allah is Alhorend, Alwetend.” Soerat an-Noer, 21.

En daar verwijst de uitspraak van de dichter naar:

“Een blik, dan een glimlach, dan een woord, dan een afspraak en dan een ontmoeting.”

Hoewel dit duidelijk en bekend is bij iedereen die weet heeft van het innerlijk van de mens en de ingangen van de Satan daartoe, maar bij de khamr is dat het duidelijkst.

Het oosterse gezegde luidt: “Aanvankelijk neemt de mens een glas khamr…, dan grijpt het eerste glas naar een tweede…, daarna heeft het glas zelf de mens in zijn greep.”

Het verhaal kan beginnen bij een advies van een dokter of een vriend om een glas khamr te nemen, het zou eetlust stimuleren en een ontspannend gevoel geven, of kan beginnen bij meedoen met vrienden aan een maatschappelijk feestje waar geschonken wordt of waar khamr bij het eten wordt geserveerd, of… of… of…

Daarna wordt de lichamelijke en geestelijke band met de khamr steeds sterker, totdat zij onderdeel wordt van het leven van de mens, en waarbij de dronkaard zelfs een slaaf wordt van zijn dronkenschap en zijn khamr, en ernaar vraagt zoals de zieke naar het medicijn vraagt. De dichter zegt:

En ik dronk een glas waarvan ik had genoten

En een ander glas als medicijn om daarvan af te komen

Hij vond in het eerste glas voordeel zonder dronken te worden en rust en genot zonder zijn bewustzijn te verliezen, hetzelfde gold voor de tweede, maar nu verlangt hij naar het glas van gisteren. Omdat het lichaam gewend raakt aan dit alcoholisch vergif, heeft hij steeds meer behoefte aan de verhoging van het khamr-dosis om rust en genot te kunnen vinden die hij in het eerste glas vond, waarna de dronkaard steeds meer en met regelmaat alcohol gaat gebruiken en gretiger wordt in het nuttigen ervan. De enige garantie tegen alcoholverslaving is het helemaal niet nuttigen van alcohol.

Daarom was de wijsheid van de islamitische wetgeving om zowel het geringe als het teveel van alcohol te verbieden, want het geringe is de aanzet tot het vele en het geringe vormt samen met het [andere] geringe het vele.

Onderschat geen kleinigheid

De bergen bestaan waarlijk uit gruis

Voor wat betreft uw uitspraak die luidt:´Waarom stelt de islam als voorwaarde voor de moslims om afstand te nemen van khamr en varkensvlees om hun religie [voor hen] goed te maken en zich niet beperkt tot het verduidelijken van de nadelen daarvan en de keus niet laat aan de mensen zelf?´

Deze vraag bevat een grote zelfbedrog, want het is bekend dat het verstand van de mensen en hun kennis niet gelijk zijn als het gaat om het besef van de schade en nuttigheid. Ook is hun vermogen en hun wil om voor het nuttige te kiezen en het schadelijke te mijden niet gelijk. Het gedrag van het individu en de maatschappij kunnen niet beheersbaar zijn als de zaak overgelaten wordt aan de keuze van iedere mens.

Als de zaak aan de keus [van de mens] wordt overgelaten, dan zullen de schade en de vernietigende gevolgen van alcoholgebruik zich niet beperken tot de gebruiker ervan alleen  – de zaak betreft hem niet alleen om hem te laten voor zichzelf te kiezen wat hijzelf ook wil -, maar slaan over naar ieder individu binnen zijn gemeenschap. De ziektes die het gevolg zijn van alcoholverslaving zijn een vorm van schade en verzwakking van de hele maatschappij die bestaat uit een groep individuen. De vermindering van de productiviteit van een alcoholverslaafde als gevolg van zijn ziekte is [dus ook] voor anderen schadelijk. Ook is het budget dat gebruikt wordt om zijn ziekte te genezen een schade voor anderen. Om niet te spreken van de misdaden die het gevolg zijn van verslaving. Een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie betreffende geweldsdelicten in 30 landen o.a. de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vermeldt dat 86% van moordgevallen en 50% van verkrachtingen plaatsvinden onder invloed van alcohol.

Er zijn talloze en bekende statistieken daarover in verschillende landen van de wereld.

Bekender dan dat zijn de verkeersongevallen. In het jaar 1965 bijvoorbeeld was het aantal verkeersdoden in de Verenigde Staten 49.000 en het aantal verongelukten met blijvende letsels 1.800.000. Functionarissen bij de algemene gezondheid hebben toen geschat dat de helft van dit aantal verkeersdoden het gevolg was van alcoholgebruik. De materiële schade van deze ongelukken in dat jaar was 8900 miljoen dollar.

In het Zuid-Amerikaanse Chili was 70% van de verkeersongelukken in 1966 het gevolg van dronkenschap en in Parijs werd vastgesteld dat alcohol de oorzaak was van 10 % tot 15 % van het totale aantal ongelukken.

Verder kan de vraagsteller als volgt weerlegd worden:

Waarom maken we niet duidelijk wat de nadelen van stelen zijn en laten vervolgens de keus aan hen zonder verplichtstelling [om zich aan het verbod te houden] en bestraffing [van de overtreders]. Hetzelfde zou gelden voor moord, corruptie etc. Tot [het moment] dat de maatschappij in een onhandelbare wreedheid, junglewet of dierenwet vervalt.Waarom…, waarom…, waarom…? Voorts dient dezelfde vraag gesteld te worden aan alle regimes en wetgevingen die het leven van de mensen beheersen.

Deze gedachte ligt als basis voor de onttrekking van [de mens] aan de godsdienst van Allah (Verheven is Hij), die uit de Hemel is nedergezonden en aan het verlaten van wat Hij aan zijn dienaren heeft voorgeschreven; de gedachte om de mens [aan zijn lot] over te laten zonder hem te belasten met een bevel die hij moet uitvoeren of een verbod die hij moet mijden en zich te houden aan dat bevel en dat verbod en aan halal en haram. Dit is immers de aanbidding in zijn simpelste betekenis en het zuivere recht van de Schepper, puur omdat Hij Schepper is, en tevens de eerste verplichting waar het schepsel zich moet houden, puur omdat het schepsel is.

De Heer der Werelden zei:

“Dacht de mens dat hij doelloos zou worden gelaten.” Soerat al-Qiyyaama, vers 36.

Dit houdt in: dacht de mens dat zijn Heer hem zou laten zonder taakstelling, bevel of verbod, en dientengevolge verwaarloosd zou worden in zijn graf, zonder opstanding, verzameling en rekenschap. Waar blijft dan de aanbidding van de Heer der werelden als er geen bevel, verbod, beloning of bestraffing zou zijn. Hoe zouden we dan het Paradijs kunnen binnentreden?!

1) Khamr: alles wat een bedwelmend effect heeft, met name bedwelmende dranken zoals wijn en bier.

© De Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Halalpolitie.