De Tasmiya bij het machinaal slachten

Mechanische slacht kippen

© 2011 Brian Scannel / Happy Medium Studios

Vraag

Wij hebben in Groot-Brittannië een vereniging die toezicht houdt op islamitische slachterijen, en vergunningen aan hen verstrekt om verklaringen af te geven [waarin wordt aangegeven] dat restaurants vlees[waren] gebruiken die door slachterijen worden geproduceerd die onder haar gezag vallen. In deze slachterijen worden kippen op de volgende wijze geslacht:

Kippen worden licht geëlektrocuteerd, zodanig dat zij daardoor niet doodgaan, maar slechts verzwakken en handelbaar worden. Daarna wordt de machine in werking gezet, welke de kippen langs scherpe automatische messen laat gaan die de slokdarm, hals[slag]aders en keel doorsnijdt. Het probleem waarmee wij te kampen hebben is dat de machine wordt bediend door een man die alleen de eerste keer Bismillah en Allaho Akbar (Verheven is Hij) uitspreekt, terwijl zij in de zaal waar geslacht wordt vijf mensen hebben staan die als functie hebben het herhaaldelijk uitspreken van Bismillah en Allaho Akbar, zonder enige inmenging of deelname aan de bediening van deze slachtmachine.

De vraag is: is dit gevogelte halal, welk machinaal wordt geslacht en waarbij de rechtstreekse bediener ervan slechts de eerste keer Bismillah en Allaho Akbar uitspreekt? Heeft de Tasmiya en Takbir2 van die vijf [personen] nut, wetende dat zij niet deelnemen aan het slachten?

Antwoord

Lof zij Allah,

Ten eerste:

Het elektrocuteren van een dier vóór het slachten kan leiden tot de dood van het dier als [de stroomsterkte] hoog is, en kan het [dier] bewusteloos maken als [de stroomsterkte] laag of matig is.

Indien het [elektrocuteren] het [dier] doodt, dan is het eten ervan niet toegestaan. De Fuqahaa’ 3 zijn het hier unaniem over eens. Maar als het [elektrocuteren] het [dier] niet doodt en het wordt meteen volgens het islamitische ritueel geslacht, dan is het halal en het is toegestaan om het te eten.

Dr. Sulaiman Al-Ashqar (moge Allah hem bewaren) zei:

“Als de elektrische schok dodelijk is, dan is het dier mawqoeth3. Als zij (d.w.z. de elektrische schok) het bewustzijn doet verliezen zonder het [dier] te doden, dan is het dier halal wanneer het op tijd volgens het islamitische ritueel wordt geslacht; en als het niet gekeeld wordt, maar meteen onthuid en [in stukken] gesneden wordt zonder gekeeld te worden, dan is het niet halal. Einde citaat uit Islamic Fiqh Council Magazine’, nr. 10, deel 1, pagina 339.

De Islamic Fiqh Council is van mening dat het elektrocuteren van kippen vóór het slachten niet is toegestaan, omdat uit ervaring gebleken is dat zij leidt tot de dood van een niet gering aantal daarvan.

In het besluit van de Islamic Fiqh Council dat uitgevaardigd is tijdens zijn tiende conferentie te Jeddah, in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië, in de periode 23-28 Safar 1418 A.H., overeenkomende met 28 juni-03 juli 1997 A.D. staat het volgende:

“Het is toegestaan om dieren die na bedwelming ritueel worden geslacht te eten, indien voldaan wordt aan de technische voorwaarden waarmee bevestigd wordt dat het geslachte dier niet doodgaat voordat het ritueel wordt geslacht. Deze zijn tegenwoordig als volgt door experts vastgesteld:

  1. Dat de twee elektrodes op de slapen of op het voor- en achterhoofd worden geplaatst;
  2. Dat de spanning moet liggen tussen 100 en 400 volt;
  3. Dat de stroomsterkte moet liggen tussen 0,75 en 1 ampère als het gaat om schapen, en tussen 2 en 2,5 ampère als het gaat om rund;
  4. Dat de periode van het blootstellen aan de elektrische stroom moet liggen tussen 3 en 6 seconden;
  5. Het is niet toegestaan om het dier dat men wil slachten te bedwelmen door gebruik te maken van een [puntig] penschiettoestel, bijl of hamer, en ook niet door blazen (d.w.z. vergassen) op de Engelse wijze [d.m.v. Argon-gas];
  6. Het is niet toegestaan om pluimvee door middel van een elektrische schok te bedwelmen, omdat het uit ervaring bewezen is dat het leidt tot de dood van een niet gering aantal daarvan vóór de rituele slachting;
  7. Dieren die ritueel geslacht worden na bedwelmd te worden doormiddel van een mengsel van koolstofdioxide en lucht of zuurstof zijn niet haraam, hetzelfde geldt voor het gebruik van een pistool met een balvormig hoofd.

Einde citaat.

Dr. Mohamed El Houari heeft gezegd dat het bedwelmen van kippen doormiddel van een elektrische schok in 90% van de gevallen leidt tot [een] hartstilstand, waarvan 10% daarvan dood gaat. Zie Islamic Fiqh Council Magazine, nr. 10, deel 1, pagina 411 en 583.

Er moet dus gekeken worden naar het soort elektrocutie dat gebruikt wordt. Als zij – zoals de Council zegt – tot de dood leidt van een niet gering aantal kippen die niet gescheiden worden van kippen die nog leven, dan is elektrocutie verboden; en als de elektrische schok licht is en niet tot de dood leidt, dan is het geslachte dier halal.

Ten tweede:

At-Tasmiya is een voorwaarde voor het halal-zijn van een geslacht dier. Deze (d.w.z. de voorwaarde) kan slechts door vergetelheid of onwetendheid vervallen volgens de meest correcte uitspraak van de geleerden.

Het uitgangsbeginsel als het gaat om de Tasmiya is dat deze uitgesproken wordt over een bepaald dier met het doel het ritueel te slachten.

Maar met de komst van mechanische machines die een groot aantal kippen in korte tijd kelen, is er een verschil van mening tussen de geleerden ontstaan over de vereiste Tasmiya waarmee de Tathkiya5 halal wordt gemaakt.

Deze meningen zijn:

De eerste mening: het eenmalig uitspreken van Tasmiya door degene die de machine bedient is voldoende, als deze machine tegelijk en ononderbroken meerdere kippen keelt. Dit is de mening van de Permanente Commissie in een fatwa die zij heeft uitgevaardigd, en de mening van de Islamic Fiqh Counsil in een door haar genomen besluit.

De tweede mening: het eenmalig uitspreken van Tasmiya door de bediener van de machine is voldoende, op voorwaarde dat de kippen die men wil slachten gereed [voor slachting] moeten staan ten overstaan van de bediener; dat zij bijvoorbeeld in de rij staan aan een lopende band e.d. Dit is de mening van sjeik Ibn Othaimeen.

Derde mening: de Tasmiya bij gebruik van deze machines is niet mogelijk, zodat het slachten daarmee niet halal is.

De meest correcte mening is de eerste mening, op grond van het navolgende:

Er staat in de Fatwa van de Permanente Commissie: “Wat is het oordeel over machinaal slachten? Dit houdt in dat machines tegelijk tientallen kippen slachten, waarbij Tasmiya natuurlijk eenmaal wordt uitgesproken. En als één persoon met zijn hand een grote hoeveelheid kippen slacht, is dan één Tasmiya genoeg of moet hij bij iedere specifieke [kip] Tasmiya uitspreken?

Antwoord:

Ten eerste: het is toegestaan om door middel van moderne machines te slachten, op voorwaarde dat ze scherp moeten zijn en dat zij de keel en slokdarm [moeten] snijden.

Ten tweede: als de machine een veelvoud kippen tegelijk slacht, dan volstaat een eenmalige Tasmiya die wordt uitgesproken door degene die de machine bedient op het moment van het laten draaien van de machine met de intentie van slachten, voorwaarde is dat degene die de machine bedient een moslim of een Kitaabiy6 moet zijn.

Ten derde: als een persoon met de hand slacht moet hij over iedere kip die hij slacht een aparte Tasmiya uitspreken, gezien iedere kip onafhankelijk is [van de andere].

Ten vierde: de Tathkiya moet plaatsvinden aan de plek [lichaamsdeel] die voor slachten bedoeld is, waarbij de slokdarm en de twee hals[slag]aders of één ervan worden doorgesneden.

Bakr Abou Zayd, Saleh al-Fawzan, Abdullah Ibn Ghadyan, Abdelaziz Ben Abdullah Aal Shaikh.” Einde citaat uit ‘Fatwa’s van de Permanente Commissie’ (22/463).

Tevens staat erin (22/462): “Is het voldoende om de Tasmiya uit te spreken bij het laten draaien van de machine die gelijkmatig draait, wetende dat [het uitspreken van] de Tasmiya [slechts] eenmaal plaatsvindt en wel bij het laten draaien van de machine omwille van slachten.

Halalpolitie-rituele-slacht-kip-4

De handmatige islamitisch-rituele slacht.

Antwoord:

Het eenmalig uitspreken van de Tasmiya over meerdere dieren bij het in werking zetten van de machine, met de intentie deze te slachten, door degene die de machine bedient is voldoende, mits degene die haar bedient een moslim of een Joodse of christelijke Kitaabiy is.

Abdullah Ibn Ghadyan, Abdur-Razzaq cAfifi, Abdulcaziz Ibn Abdullah Ibn Baz.” Einde citaat.

In het bovengenoemde besluit van de Islamic Fiqh Counsil staat: “Ten achtste: Het uitgangsbeginsel is dat de Tathkiya van pluimvee en andere [dieren] dient te geschieden met de hand van de ritueel slachter. Er is niets mis met het gebruiken van mechanische machines voor het ritueel slachten van pluimvee, zolang aan de voorwaarden van ritueel slachten genoemd in alinea “ten tweede” wordt voldaan. Eén Tasmiya [uitspreken] over iedere groep die ononderbroken wordt geslacht volstaat; als het onderbroken wordt, dient de Tasmiya opnieuw uitgesproken te worden.” Einde citaat.

Maar in het besluit van de Counsil staat niet vermeld dat de Tasmiya door de bediener van de machine uitgesproken dient te worden.

Dr. Mohamed Solaiman al-Ashqar zei: “Waarlijk, [het uitspreken van] de Tasmiya over grote groepen [dieren] die handmatig worden geslacht is vermoeiend voor de slachters; als hij immers belast wordt met het slachten van 1200 kippen per uur, met een gemiddelde van één kip ieder drie seconden, dan zou het verplichten [van de slachter] om 1200 keer per uur ‘bismillaah wallaho akbar’ te zeggen zeer vermoeiend en bezwarend voor hem zijn. Ongerief en bezwaardheid zijn opgeheven in de sharia, gezien Allah (Verheven is Hij) zegt: “En Hij heeft jullie in de godsdienst geen ongerief opgelegd.” (Soerat al-Hadj: 78).

Vandaar dat de Fatwa-orgaan in Koeweit de fatwa had uitgevaardigd – ik was zelf lid ervan ten tijde van de uitvaardiging van deze fatwa – [waarin staat] dat het bij het slachten van een grote groep pluimvee volstaat om de Tasmiya erover eenmaal uit te spreken en wel over de eerste alleen, als het slachten op een ononderbroken wijze geschiedt zonder te stoppen; en als er om een of andere reden wordt gestopt, dan dient de slachter de Tasmiya opnieuw uit te spreken over de resterende groep.” Einde citaat uit ‘Islamic Fiqh Council Magazine’, nummer 10, deel 1, pagina 346.

Sjeik Ibn Othaimeen werd op zijn beurt als volgt gevraagd:

“Ik heb een bezoek gebracht aan de Nationale Pluimveeboerderijen en zag hoe zij de kippen slachten. Om te beginnen hangen ze de kippen zodanig dat ze niet [meer] kunnen bewegen, dan gaan zij langs de slachter die ze keelt zonder de Tasmiya uit te spreken. Ik vroeg: “Waarom spreek je de Tasmiya niet uit?” Hij zei: “Omdat ik aan het begin de Tasmiya uitspreek en niet in staat ben om over vijfhonderdduizend kippen de Tasmiya uit te spreken; ik zeg ‘Bismillaah, Allaho Akbar’ als ik binnenkom en dat is voldoende.” Ik zei: “Wie heb je [daarover] gevraagd?” Hij zei: “Geleerden hebben een fatwa dienovereenkomstig uitgevaardigd en hebben dat toegestaan.” [Ik zei:] “Ik weet niet, o zijne eminentie de sjeik, of deze daad toegestaan is?”

Waarop hij antwoordde:

“Hij moet over een [van tevoren] gespecifieerde zaak de Tasmiya uitspreken, ongeacht of het één of meer is. Als hij bijvoorbeeld duizend kippen in de rij zet, waarna hij bij het in werking zetten van de machine ‘Bismillaah’ zegt, dan is het voldoende. Als hij bijvoorbeeld duizend kippen in de rij zet, waarna de machine in beweging komt en de messen in beweging komen, dan is het voldoende als hij ‘Bismillah’ uitspreekt over deze rij; en als hij een andere groep in de rij zet, dient hij daarover de Tasmiya [opnieuw] uit te spreken.”

De vraagsteller: Hij zegt: “Ik spreek de Tasmiya eenmaal uit en dat is voldoende?”

De sjeik: Je bedoelt totdat de machine stopt! Dat is niet toegestaan, want het is verplicht om de Tasmiya uit te spreken over een [van tevoren] gespecificeerde zaak.

De vraagsteller: De andere zaak, o Sjeik! Wij waren op bezoek bij de Astra Boerderijen in Tabouk. Zij slachten kwartels (een soort vogel). Wat doen zij dan? Zij hangen deze vogels, waarna zij langs een soort machine gaan die water sproeit op deze vogel waardoor deze min of meer bedwelmd raakt. Hij gaat vervolgens langs een soort muur waarop geschreven staat ‘Bismillaah Wallaho Akbar’. Daarna gaat hij naar de machine die zijn kop snijdt. De verantwoordelijke persoon zei dat dat volstaat, want ‘Bismillaah Wallaho Akbar’ staat [erop] geschreven.

De sjeik: Dit is allemaal onwetendheid. Jij moet – moge Allah jou zegenen – nu hetgeen jij en je broeders hebben gezien noteren, ondertekenen en versturen naar de Fatwa Commissie (Dar al-Iftaa’). Vergewis je ervan wanneer dit allemaal was. Was het dit jaar of een aantal jaar geleden, zodat er geen blaam jou zal treffen.

De vraagsteller: O sjeik! Zij zeggen dat een groep geleerden een fatwa dienovereenkomstig hebben uitgevaardigd.

De sjeik: Nee.

Het kan zo zijn dat sommige sjeiks niet dienovereenkomstig een fatwa hebben uitgevaardigd; het kan zo zijn dat hij een fatwa heeft gegeven die overeenkomt met wat ikzelf zei. Dit houdt in: dat hij een groep kippen verzamelt en daarna de machine in werking zet om deze groep [te slachten]; al zou hij niet bij elke daarvan specifiek de Tasmiya uitspreken, zoals iemand die een groep vogels ziet, waarna hij erop schiet en ‘Bismillah’ zegt; er vallen dan twintig vogels, ze zijn dan halal. al-Liqaa’ al-Maftouh (35/27).

Wat het meest correct is – en Allah weet het beter – is dat het geen vereiste is om de te slachten kippen [van te voren] te specificeren, want het volstaan met één Tasmiya hier is geredeneerd naar analogie van de dringende Tathkiya van [geschoten] wild, terwijl er geen specifieke Tasmiya vereist is over het wild zelf, maar over het [jacht]instrument, want als hij de Tasmiya uitspreekt over zijn [jacht]instrument met de intentie een bepaald wild te schieten en daarbij ook ander wild wordt gevangen, dan is dit [laatste] halal.

Ik citeer hier een nuttige uitspraak van sjeik Mohamed Taqiy al-Othmany (moge Allah hem bewaren) die bevestigt hetgeen ik zei: dat het uitgangsbeginsel is het specificeren van het te slachten dier bij het uitspreken van de Tasmiya; en dat het volstaan met één Tasmiya door de bediener van de machine een verlof is die een uitzondering maakt op het uitgangsbeginsel en geredeneerd is naar analogie van de dringende Tathkiya van [geschoten] wild; welke uitspraak ook laat zien dat de Tasmiya van degene die naast de machine staat en niet deelneemt aan het in beweging brengen en in werking zetten daarvan geen waarde heeft.

Hij zei (moge Allah hem bewaren): “Voor wat betreft de zaak van Tasmiya, op deze manier wordt deze [praktisch] zeer moeilijk. Het eerste probleem ligt hem in het bepalen van [wie] de slachter [is], want [het uitspreken van] de Tasmiya is verplicht voor de slachter; zelfs wanneer een man de Tasmiya uitspreekt en de andere [het dier] slacht is het niet toegestaan. De vraag is daarom: Wie is de slachter in dit mechanische systeem? Het is mogelijk om te zeggen: Wie dit apparaat voor het eerst in werking zet wordt beschouwd als slachter, want het opereren van elektrische apparaten wordt toegerekend aan degene die ze in werking zet, gezien de machine niet tot rationele zaken behoort om haar een daad toe te rekenen; de daad moet daarom toegerekend worden aan degene die ze gebruikt. Hij wordt dan de dader middels het apparaat. Maar het probleem hier is: dat degene die dit apparaat bijvoorbeeld begin van de dag in werking zet, doet dat slechts één keer, waarna het apparaat gedurende de hele werktijd blijft draaien, en soms gedurende een heel etmaal, waardoor ze de hals van duizenden kippen snijdt. Als degene die begin van de dag het [apparaat] in werking zet één keer de Tasmiya uitspreekt, is deze eenmalige Tasmiya dan genoeg voor duizenden kippen, die door deze in werking zetten, de rest van de dag worden geslacht? Uit de Korantekst “En eet niet van hetgeen waarover de Naam van Allah niet is aangeroepen!” [al-Ancaam: 121], blijkt dat voor ieder dier een aparte Tasmiya nodig is, waarna het meteen wordt geslacht. Op deze grond hebben de Fuqahaa oordelen afgeleid die aangeven dat de Tasmiya moet uitgesproken worden over ieder dier of iedere daad. Ik heb deze uitspraak ik mijn onderzoek vermeld en heb daaruit geconcludeerd dat de Djomhoer7 van de geleerden die de Tasmiya als voorwaarde hebben gesteld bij het slachten ook als voorwaarde stellen dat de Tasmiya uitgesproken moet worden over een specifiek dier, dat het plaatsvindt bij het slachten en dat de Tasmiya en het slachten niet gescheiden mogen worden door een tijdsduur die van betekenis is. Deze voorwaarden ontbreken bij de genoemde manier betreffende het mechanische systeem, want als degene die het [apparaat] voor het eerst in werking zet de Tasmiya uitspreekt, dan spreekt hij deze niet over een specifiek dier, gezien zijn Tasmiya en het slachten van duizenden kippen door een grote tijdsruimte van misschien wel één of twee dagen gescheiden wordt. Ogenschijnlijk is deze Tasmiya niet voldoende om al deze dieren ritueel te slachten.

Ik heb verder in sommige slachterijen van Canada gezien dat zij een man hebben laten staan bij het roterende (slacht)mes die alsmaar de Tasmiya (Bismillaah Allaho Akbar) blijft uitspreken. Bij de overweging of zijn Tasmiya islamitisch gezien significant is komen de volgende problemen naar voren:

Ten eerste: dat de Tasmiya door de slachter zelf moet uitgesproken worden, terwijl deze slachter die bij het draaiende mes staat niets te maken heeft met de slachtdaad, want hij heeft het apparaat niet in werking gezet, noch heeft hij het mes laten draaien, noch heeft hij de kip dichtbij het apparaat gebracht. Hij is helemaal gescheiden van de slachtdaad. Zijn Tasmiya is dus niet afkomstig van de slachter.

Ten tweede: dat er bij het draaiende mes veel kippen komen, gescheiden door enkele seconden. Deze staande man kan dus geen Tasmiya over al deze kippen uitspreken zonder onderbreking.

Ten derde: dat deze staande man een mens is en geen automatisch apparaat, en is dus niet in staat om zich slechts met Tasmiya bezig te houden zonder iets anders te doen. Het is mogelijk dat er iets tussen komt dat hem bezighoudt en afleidt van de Tasmiya. In de tussentijd kunnen tientallen kippen het draaiende mes passeren.

Er is ook nog een andere opmerking betreffende het automatische [slacht]systeem, en dat is het feit dat wij het in werking zetten van een automatisch apparaat analoog maken aan afsturen van de jachthond [op het wild], want het is niet verplicht om de Tasmiya bij het doden van het wild uit te spreken, maar wel bij het afsturen van de hond [erop]. Het kan zo zijn dat er een grote tijdsruimte zit tussen het afsturen van de hond op het wild en de dood ervan. Het kan ook zo zijn dat de jachthond tegelijk meerdere dieren afmaakt tijdens eenzelfde zending. Één Tasmiya is ogenschijnlijk voldoende voor het halal verklaren van al deze dieren. Ib Qoedamaa (moge Allah hem begenadigen) zei: “Als een jager de Tasmiya uitspreekt over een [specifiek] wild en een ander raakt, dan is dit [laatste] halal; en als hij de Tasmiya uitspreekt over een pijl die hij vervolgens wegdoet om daarna een andere [pijl] te pakken die hij vervolgens afschiet, dan is hetgeen hij daarmee vangt niet toegestaan.”

Dit [geldt] wanneer het gaat om de dringende Tathkiya; onze kwestie betreft echter de weloverwogen Tathkiya. Het geval waar sprake is van keuzevrijheid kan niet analoog worden gemaakt aan het geval waar sprake is van dringende noodzaak. Maar als we kijken naar de behoefte aan de productievermeerdering in een zo kort mogelijke tijdsspanne, wegens de toename van [aarde]bewoners, het stijgen van het aantal consumenten en het tekort aan de slachters, en naar het feit dat de sharia de beschouwing van het specificeren van het wild laat vallen wegens zijn ongerieflijkheid, zoals Ibn Qodaama zegt; in soortgelijke zaken heft de sharia doorgaans het ongerief [daarvan] op. Dat lijkt daarom een excuus te zijn om het analoog maken van het weloverwogen geval met het dringende geval voor wat betreft de Tasmiya alleen, om het ongerief op te heffen en het makkelijk voor de mensen te maken, alhoewel ik niet met zekerheid kan beweren hoe sterk deze opmerking [van mij] kan zijn. Ik wilde hem echter aan de geleerden voorleggen om onderzoek te plegen over dit onderwerp. Tot nu toe heb ik niet dienovereenkomstig een fatwa uitgevaardigd, en vooral omdat wij een alternatief hebben voor het draaiende mes, welk in alle productiebehoeften tegelijk voorziet. Het [alternatief] is dat het draaiende mes uit zijn plaats verwijderd moet worden en in plaats daarvan komen vier personen die beurtelings de keel van de kip doorsnijden en de Naam van Allah (Verheven is Hij) aanroepen, telkens als de hangijzers met de kippen eraan hen passeren.

Dit is een zaak die ik had voorgesteld aan een groot slachthuis op het eiland Reunion. Ze hadden daar gebruik van gemaakt, en de ervaring bewijst dat dat de productiecapaciteit niet vermindert, omdat deze personen de keel van de kippen doorsnijden in dezelfde tijdsspanne die het draaiende mes ook deed. Einde woorden van Sjeikh Mohamed al-Taqiy al-Othmani, geciteerd uit ‘Islamic Fiqh Council Magazine’, nummer 10, deel 1, pagina 541-544.

Samenvatting van het bovenstaande:

1. dat het elektrisch bedwelmen van kippen vermeden moet worden; en het is niet toegestaan voor de vereniging die toezicht houdt op het slachten om dat te vergunnen, zolang zij er zich niet van vergewist heeft dat het niet leidt tot het doden van enige kip;

2. dat het voldoende is om de Tasmiya uit te spreken door degene die de machine in werking zet en wel bij het in werking zetten daarvan; de Tasmiya dient herhaald te worden wanneer de machine stopt;

3. dat de Tasmiya van de vijf mensen die bij de machine staan geen waarde heeft; het is zelfs zinloosheid en dient gestopt te worden;

4. dat de verenigingen die toezicht houden op het islamitisch-ritueel slachten de daarvoor nodige voorwaarden en stelregels in acht moeten nemen, niet [ge]makkelijk moeten doen over de implementatie daarvan, en dat zij ernaar moeten streven dat het slachten met de hand gebeurt in plaats van [met] de machine, op de wijze zoals vermeld staat in het voorstel van sjeikh Mohamed Taqiy al-Othmani; dit om het probleem van de elektrische bedwelming te vermijden en [het probleem van] de Tasmiya, alsook de kans dat het kelen van sommige kippen niet op de juiste plek gaat gebeuren wanneer deze het draaiende mes passeren, gezien de kippen van elkaar verschillen qua lengte, en dit is [weer] een probleem waarnaar sommige onderzoekers hebben verwezen.

En Allah weet het beste.

1)   at-Tasmiya: het uitspreken van bismillaah (in de Naam van Allah).

2)   at-Takbir: het zeggen van Allaho Akbar.

3)   al-Fuqahaa’: islamgeleerden, islamitische juristen.

4)   Mawqoethah: een dier dat dood is geslagen.

5)   Thakaat of at-Tathkiya: het kelen, waarbij de hals[slag]aders, slokdarm en keel worden doorgesneden.

6)   Kitaabiy: iemand van Ahloe al-Kitaab, oftewel een (belijdende) jood of christen.

7)   Al-Djomhoer: drie van de Vier Grote Imams samen, of de grote meerderheid van de geleerden.

© De Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Halalpolitie.