Markt en Winkel

In deze categorie vind je alle vragen die te maken hebben met de thema’s Markt en Winkel: detailhandel, in- en verkoop van Halal voedsel en voeding, opslag, transport, transacties, enzovoort.

The servant - schilderij

Schilderij ‘The Servant’ | © GC Myers, redtreetimes.com

Vraag

Wat is het oordeel over het werken in restaurants waar verboden dranken worden verkocht, met dien verstande dat deze mens [werknemer] het brengen of dragen van deze dranken naar de klanten vermijdt, terwijl hij wel doorgaat met het bedienen van de klanten wanneer zij eetwaar en dranken die niet verboden zijn bestellen, wetende dat ik langs degenen die drinken loop en ziet wie ze bedient, en wel op dezelfde plaats?

En wat is het oordeel over de moslim die daarin handelt om zodoende klanten aan te trekken? En wat is het oordeel over wie varkensvlees serveert aan de klanten wanneer hij in zulke restaurants werkt om zich zodoende te voorzien in zijn levensonderhoud? En wat is het oordeel over de eigenaar van een restaurant die varkensvlees verkoopt en daarmee geld verdient?

Antwoord

Lof zij Allah,

Ten eerste: het is verboden om arbeid te verrichten in en geld te verdienen door het helpen met het nuttigen van verboden [zaken], zoals khomoer* en varkensvlees. Het loon dat daarmee wordt verdiend is haraam, omdat dat behoort tot het samenwerken omwille van zondigheid en agressie, terwijl Allah dat heeft verboden door te zeggen:

“En helpt elkaar niet met zondigheid en agressie.” Soerat al-Ma’idah, vers 2.

Wij adviseren u om weg te blijven van het werk in dit restaurant en dergelijke [eetgelegenheden], om zodoende af te komen van het helpen met iets dat Allah heeft verboden.

Ten tweede: Het is verboden voor een moslim om verboden [zaken], zoals varkens[vlees] en khamr* te verkopen. Het staat immers vast** dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Waarlijk, als Allah iets verbiedt, dan verbiedt hij ook de prijs die daaruit wordt verkregen.”

De voorziening (levensonderhoud) en het aantrekken van klanten liggen in de Hand van Allah en niet in het verkopen van verboden [zaken]. De moslim moet daarom godvruchtig zijn tegenover Allah (Verheven is Hij) door zich te houden aan Zijn geboden en verboden, want [Allah zegt (betekenis)] :

“En wie Allah vreest, voor hem zal Hij een uitweg vinden; en Hij zal hem voorzien (in levensonderhoud) vanwaar hij er niet op rekent.” Soerat at-Talaaq, verzen 2,3.

En Allah weet het best.

* Khomoer [ev khamr]: bedwelmende dranken.

** Het staat immers vast: dit houdt in dat de overlevering authentiek is.

Shiekh Mohammad Ben Saleh El Monadjid

© Stichting Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Stichting Halalpolitie.

Vraag

Wat is het oordeel over het eten van vlees dat te koop is in winkels in niet-islamitische landen? Is dit toegestaan of verboden?

Antwoord

Alle lof zij de Heer der werelden.

De moslimgeleerden zijn het unaniem eens over het verbod op (het nuttigen van) vlees dat geslacht wordt door de ongelovigen, zoals de polytheïsten, atheïsten en andere soorten ongelovigen. Uitzondering hierop zijn de joden, de christenen en al-Madjoes (de magiërs).

Daarnaast zijn de geleerden het unaniem met elkaar eens dat vlees dat geslacht is door de lieden van het Boek, bestaande uit de joden en christenen, toegestaan is. Echter verschillen zij van mening met betrekking tot het vlees dat geslacht is door al-Madjoes. De vier Imams en vele andere geleerden zijn van mening dat het verboden is. Zij hebben daarbij de magiërs geschaard onder de afgodendienaars en de overige soorten ongelovigen, op de lieden van het Boek na. Sommige geleerden zijn van mening dat vlees dat geslacht wordt door hen (al-Madjoes) weldegelijk toegestaan is, omdat hen hetzelfde oordeel toekomt als de lieden van het Boek. Deze uitspraak is echter zeer zwak en ongegrond.

De correcte mening is de mening van de meerderheid van de geleerden. Deze is namelijk dat het vlees dat geslacht wordt door de magiërs niet toegestaan is, zoals dat ook het geval is bij de overige afgodendienaren. Zij (al-Madjoes) behoren immers tot hen. Het enige verschil is dat zij, net als de lieden van het Boek, de djizja dienen te betalen. Het bewijs daarvoor zijn de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie toegestaan gemaakt, en het voedsel (geslachte dieren) van de lieden van het Boek is jullie toegestaan en jullie voedsel is hun toegestaan.”

(Soerat al-Maa’idah: 5)

Allah geeft duidelijk aan dat het voedsel van de lieden van het Boek voor ons toegestaan is. Het voedsel in dit vers heeft betrekking op het vlees dat door hun wordt geslacht, zoals Ibn cAbbaas en andere geleerden hebben gezegd. Wat verder uit dit vers begrepen kan worden, is dat het voedsel van de ongelovigen – met uitzondering van dat van de lieden van het Boek – verboden voor ons is. Dit is de uitleg van alle geleerden met uitzondering van één, bij mij bekende, zwak meningsverschil omtrent het geslacht vlees van al-Madjoes.

Het vlees dat in de markten van niet-islamitische landen wordt verkocht, en waarvan men weet dat het geslacht is door de lieden van het Boek, is daarmee dus toegestaan voor de moslims. Als men niet weet of het slachten conform een andere richtlijn dan de Islamitische richtlijnen is verricht, dan is het uitgangspunt dat het toegestaan is op basis van het vers uit de Koran. Men wijkt hier niet van af, behalve in geval van aanwezigheid van een zaak die bewijst dat het Haraam is.

Maar indien het vlees geslacht is door andere ongelovigen, dan is het verboden voor de moslims en is het niet toegestaan voor hen, zoals blijkt uit het vers en de consensus van de geleerden. Het volstaat in dit geval dan ook niet om alleen de Naam van Allah te noemen over het vlees als het gewassen of gegeten wordt.

Wat betreft degene die dit claimen, zij kunnen zich berusten op hetgeen zich voorgedaan heeft met betrekking tot een aantal moslims die (in de tijd van de Profeet) pas de Islam binnentraden. Enkele metgezellen vroegen de Profeet (vrede zij met hem) hierover, zeggende: “O Boodschapper van Allah, enkele moslims die recentelijk het geloof zijn binnengetreden brengen ons vlees, wij weten niet of ze de Naam van Allah bij het slachten hebben genoemd of niet?”

(al-Boekhaarie)

Op basis hiervan wordt duidelijk dat degene die het toegestaan verklaart om het vlees van de ongelovigen – met uitzondering van de lieden van het Boek – te nuttigen wanneer de Naam van Allah hierover uit is gesproken, ongegrond is.

De bovengenoemde overlevering die verhaald wordt door cAa’ishah is namelijk van toepassing op moslims en niet op ongelovigen. Hiermee verdwijnt dan ook deze twijfel. Bij de moslim zijn doeltreffendheid en rechtschapenheid immers het uitgangspunt, totdat het tegendeel wordt bewezen. De Profeet heeft wellicht deze mensen, die hem vroegen, uit voorzorg bevolen om de Naam van Allah te noemen. Het doel was om korte metten te maken met de influisteringen van de duivel en niet dat het verboden vlees toegestaan wordt verklaard hiermee. En Allah, de Verhevene, weet het beter.

Dat een moslim zich bevindt in deze niet-islamitische landen en het voor hem moeilijk is om vlees te verkrijgen dat ritueel is geslacht of dat zij het zat zijn om hetzelfde soort vlees te blijven nuttigen, geeft hen geen vrijbrief om verboden vlees te eten. Zij vallen dan ook niet onder de uitzondering ‘nood breekt wet’, en hierover bestaat consensus onder de moslims. Men dient hier dus over te waken en gewaarschuwd te zijn voor ongegronde laksheid hierin. Dit is mijns inziens het oordeel inzake deze wijdverspreide kwestie.

Ik vraag Allah de moslims te helpen in datgene wat het beste is voor hun geloof en wereldse zaken, en ik vraag Allah angst voor Hem en Zijn Grenzen in hun harten te plaatsen en ze te steunen in het vermijden van datgene wat indruist tegen Zijn Wetten.

Sheikh cAbdoel-cAziez Ibn Baaz

(Madjmoec Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 13, blz. 23)

Al-Yaqeen.com

Vraag

Wat is het oordeel over het verkopen van levende kippen per gewicht? En hoe zit het met het verkopen van azijn waar 6% alcohol in zit?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: het is toegestaan om kippen per gewicht te kopen. Dit is het basisprincipe en wij kennen geen ander bewijs dat op het tegendeel duidt.

Ten tweede: het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid daarvan is haraam.”

(Moesnad Imam Ahmad)

Als azijn in grote hoeveelheden bedwelming veroorzaakt, dan is een kleine hoeveelheid daarvan verboden en valt het onder dezelfde regelgeving als (bijv.) wijn. Als een grote hoeveelheid ervan geen bedwelming veroorzaakt dan is er geen reden om dit niet te kopen, te verkopen of te drinken.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 13, blz. 4)

Al-Yaqeen.com