Over ons Missie, Visie en Bestaansrecht

De Halalpolitie is een online kenniscentrum dat voorlichting en advies geeft op het gebied van halal voedsel en voeding, gezondheid en Halal Lifestyle. Ons initiatief is gelanceerd vanuit islamitisch-ideële motieven, en geniet een brede steun binnen de moslimgemeenschap.

Doelstellingen
  1. Het bevorderen – zowel bij consumenten als bij ondernemers – van kennis van halal en van halalbewustzijn;
  2. Het fungeren als (online) kenniscentrum op het gebied van halal voedsel en voeding, gezondheid en Halal Lifestyle;
  3. Het bevorderen van openheid en transparantie op het gebied van halal, zoals binnen de halalmarkt;
  4. Het verrichten van onderzoek binnen de halalmarkt: van research tot het monitoren (het in kaart brengen) van nieuwe ontwikkelingen en trends.

De bovengenoemde doelstellingen zijn direct of indirect terug te vinden in de statuten van de gelieerde stichting. Daarnaast is in de statuten opgenomen dat de stichting géén winstoogmerk heeft. Eventuele inkomsten uit donaties en advieswerkzaamheden (Halal Consultancy) worden besteed binnen de in de oprichtingsdocumenten aangegeven kaders.

Initiatieven

Om onze doelstellingen te verwezenlijken hebben we een aantal initiatieven opgezet:

  • Het Meldpunt Halalmisbruik | Het Meldpunt Halalmisbruik is opgericht om met de hulp van de halalconsument halalfraude en halalmisbruik in kaart te brengen en (op termijn) actief te bestrijden.
  • De Halal Kennisbank | De Halal Kennisbank is een online databank met daarin artikelen (waaronder vertaalde islamitisch-juridische decreten) die betrekking hebben op halal voedsel en voeding, gezondheid en Halal Lifestyle.
  • Halal Report TV | Halal Report TV is ons mediakanaal op Youtube. Het Youtube-kanaal is direct bereikbaar via Youtube.com/halalreport

Daarnaast geven we via onze website Halalpolitie.nl voorlichting en advies door middel van:

  • onderzoeksartikelen, longreads, rapporten en opiniestukken
  • voorlichtingsfilmpjes en educatieve filmreportages
Halal Consultancy

De informatie op onze website Halalpolitie.nl is vrij toegankelijk. Op aanvraag verzorgen wij echter ook workshops, lezingen en seminars. Ondernemingen en overheden die zich bezig houden met halal-gerelateerde vraagstukken kunnen gebruik maken van onze diensten op het gebied van Halal Consultancy, waaronder ook specialistische onderzoeks- en advieswerkzaamheden vallen. Aan deze diensten zijn wél kosten verbonden.

Onafhankelijk

Onze organisatie is echter voor haar voortbestaan niet afhankelijk van het bedrijfsleven en/of de overheid. De Halalpolitie ontvangt géén subsidies en heeft ook nooit subsidies aangevraagd. In die zin opereren we dus onafhankelijk van de halalmarkt, wat De Halalpolitie een unieke positie aan de gespreks- en onderhandelingstafel biedt. Bovendien heeft onze organisatie géén winstoogmerk waardoor we in staat zijn om met iedere halalmarkt-georiënteerde partij het gesprek aan te gaan. Of het nu om een producent, wederverkoper, adviesbureau of een halal-keuringsdienst gaat: bij ons staat de bestendiging en waarborging van de halalwaardigheid van voedsel en voeding op de eerste plaats.

Volledig onafhankelijk zijn we echter niet. Zo zijn we bijvoorbeeld afhankelijk zijn van donaties van halalbewuste consumenten en van de tomeloze inzet van onze enthousiaste vrijwilligers. Mocht ooit onze onafhankelijkheid ten opzichte van de halalmarkt zodanig onder druk komen te staan dat we onze activiteiten niet meer in de islamitisch-ideële en spirituele geest van de oprichters van De Halalpolitie uit kunnen voeren dan wordt de organisatie opgeheven.

Voor onze positie als kenniscentrum en doorgeefluik van islamitische kennis is namelijk neutraliteit en objectiviteit van wezenlijk belang.

Neutraliteit

Op het gebied van de islamitische jurisprudentie (fiqh) neemt De Halalpolitie een neutrale positie in. Wat houdt die neutrale positie precies in? In de islamitische jurisprudentie bestaan uiteenlopende meningsverschillen. Binnen de ene wetschool is bijvoorbeeld de consumptie van slakken halal (wettig oftewel toegestaan), binnen een andere wetschool is dit haram (verboden oftewel onwettig). Zo zijn er ook meningsverschillen over het toepassen van bepaalde bedwelmings- en slachtmethoden. De Halalpolitie erkent en respecteert al deze meningen. Daarom is het ook goed mogelijk dat je in onze Halal Kennisbank (vertaalde) islamitisch-juridische decreten aantreft waarvan de conclusies tegenstrijdig zijn. Wél vermelden we dan bijvoorbeeld dat er sprake is van een meningsverschil en/of dat het een minderheids- of meerderheidsmening betreft.

De Halalpolitie stelt zich dus onpartijdig op. Wij stellen de ene (al dan niet breed gedragen) islamitisch-juridische mening niet boven de ander.

Een mening is immers een mening: wat wérkelijk relevant is is hoe deze mening tot stand is gekomen.

Onze ervaring is namelijk dat islamitische geleerden hun uitspraken zorgvuldig wegen en niet baseren op het luchtledige. Iedere geleerde heeft zijn bewijsvoering en iedere geleerde krijgt – indien gewenst – de kans en het podium om zijn (onderbouwde) mening te ventileren. Als doorgeefluik van islamitische kennis zien we het namelijk ook als onze taak om deze verschillende meningen en bijbehorende bewijsvoeringen met onze achterban te delen. We zijn ervan overtuigd dat met ons neutraliteitsbeginsel alle partijen – van de halalconsument tot de halalmarkt-georiënteerde onderneming – het meest gebaat zijn.

Halal-certificering

De Halalpolitie is nadrukkelijk géén (halal-) certificerings- of keuringsinstituut noch beoogt de gelierde stichting dit te zijn. Zodoende geeft De Halalpolitie géén (halal-)certificaten en/of oorkondes uit.

Samenwerkingspartners

De Halalpolitie werkt nauw samen met (inter)nationaal erkende halal-keuringsdiensten en halalmarkt-georiënteerde bedrijven in binnen- en buitenland. Met onze samenwerkingspartners worden onder andere (onderzoeks)data, ervaringen en expertise uitgewisseld.

Overnemingsvrijheid

Voor de inhoud van de website Halalpolitie.nl bestaat nadrukkelijk géén overnemingsvrijheid, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is verleend door het bestuur van de stichting. Het verrichten van diepgaand onderzoek, het schrijven van (onderzoeks)artikelen, het (laten) vertalen van islamitisch-juridische decreten en het produceren van unieke video-content vergen veel financiële middelen, tijd en inspanning. Derhalve behoudt De Halalpolitie zich alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, voor.

© De Halalpolitie | Hart voor Halal